19520915 - Gotlands konvalescentförening

Gotlands konvalescentförening

hade i går halvårsmöte på rest. Liljehornet under god tillslutning av medlemmar. Mötet, i vilket också en del medlemmar i Follingbo patientförening deltog, öppnades av ordf. K. E. Jacobsson, som i fortsättningen hade några rapporter att lämna från föreningens verksamhet. Bl. a. kommer en tävling i att anskaffa prenumeranter till riksförbundets tidning att anordnas under oktober. I tävlingen om den bästa arbetsplanen för konvalescentföreningar segrade Gotlandsföreningen. Det blir nu också en tävling i att bäst verkställa dess program. Ordf. redogjorde vidare för de motioner som lämnats in till landstinget, bl. a. en som berör konvalescentvistelse utom länet. Föreningen begär där att kostnaderna för en sådan vistelse helt skall bestridas av landstinget.
Samtliga storkommuner på ön har beviljat föreningen anslag men däremot inte Visby stad. Begäran om anslag från stadens sida-skall nu förnyas.
Efter diverse redogörelser av intern natur meddelade ordf. att föreningen även i fortsittningen kommer att sända en representant till Bommersvikskursen. I samband därmed omtalade han att något konvalescenthem inte kommer att uppföras på Gotland, åtminstone inte nu. Erfarenheten har nämligen visat att svårigheterna i att driva sådana hem är mycket stora och därför avvaktar man.
Efter kaffepausen vidtog en orientering om Luciainsamlingen och fördelningen av dess medel, vidare förekom en orientering om landstingets omskolningsbidrag på 5.000 kr och medlemmarna uppmanades att i förekommande fall använda sig av detta bidrag.
En gammal fråga drogs upp och det gällde att få till stånd ett sammanträde med länskommitten för de partiellt arbetsföra. Av frågor som man bl. a. vill diskutera är att passusen »Friskintyg skall företes» må försvinna ur landstingets och Visby stads platsannonser.
Till studieverksamheten har man fått bidrag från samtliga storkommuner på Gotland, det är bara Visby stad som lyser med sin frånvaro. En ny begäran har inlämnats till Visby stad.
Senare på dagen samlades mötesdeltagarna till gemensam middag och samkväm, där underhållning av olika slag ingick i programmet.Gotlänningen
Måndagen 15 september 1952
Nr 213
Årgång 69
Lösnummer 20 öre