19521002 - Laxfisket minskade med 1/3

Laxfisket minskade med 1/3
men betyder ändå mest.

Gotlands fiskförsäljningsförening redovisar för fjolåret något ökad fångstmängd men minskning av omsättningen, beroende på att laxfisket gick ned med nära 80.000 kg. Likväl är det alltjämt laxfisket som betyder mest ur ekonomisk synpunkt för den gotländska fiskarbefolkningen.
Föreningens årsmöte hölls i lördags på Arbetareföreningen i Visby i närvaro av förutom en fulltalig styrelse 25 ombud representerande 23 fiskförsäljningslag med sammanlagt 473 medlemmar.
I sitt hälsningsanförande framhöll föreningens ordförande, riksdagsman Bengt Arweson, bl. a. att omsättningen minskat något det gångna verksamhetsåret beroende på den betydande nedgång som skett betr. utbytet av laxfisket. Som ljuspunkter noterade tal dock ökningen av torsk- och strömmingsfisket samt det nu färdiga fryshuset, vilket kommer att skapa större möjligheter för föreningen och medlemmarna. Han berörde vidare svårigheterna för närvarande inom fiskerinäringen och framhöll nödvändigheten av att fiskarna håller en stark organisation; en intensifiering av föreningsverksamheten ansågs även behövlig.
Utom ord. årsmötesförhandlingar behandlades diverse frågor rörande föreningens verksamhet. Härav kan nämnas sättet för avräkning till medlemmarna samt vissa kvalitéfrågor. Från en del håll påtalades den ökade omfattning som fritids- eller tillfällighetsfisket fått på senare tid. Personer med annat yrke ägnar sig på fritid åt fiske och försäljning av goda fångster på sådant sätt att det kunde betecknas som illojal konkurrens och med följd att yrkesfiskarens möjligheter försämrats.
Enl. föreningens verksamhetsberättelse har den totala omsättningen för affärsverksamheten under året utgjort 2.746.342: 40 kr, vilket jämförtmed föregående år innebär en minskning med 27.307: 59 kr.
Den totala fångstmängden uppgår till 1.566.597 kg, en ökning med 254.791 kg. Beroende på minskningen av laxfisket har dellikviderna jämfört med föregående år minskat med nära 922.000 kr. Fångsterna av strömming, torsk och flundra redovisar en ökning sedan föregående år, torskfisket med drygt 36 proc. till 811.000 kg. Laxfisket har minskat med nära 80.000 kg, och hela fångs-beträffande laxfisket, som emellertid fortfarande har ställningen som det betydelsefullaste fisket med avseende på fångstvärdet sammanlagt. Detta fördelar sig nämligen med 60 proc på lax medan 14 proc. kommer på strömming och 26 proc. på övriga fiskslag tillsamman. Strömmingsfisket ger trots ökningen under året fortfarande blott ca tredjedelen av fångsten vid medelmåttigt fiske.
Föreningens styrelse har under året utgjorts av Bengt Arweson, Gothem, ordf., Helmer Larsson, Sanda, vice ordf., H. V. Klingvall, Herrvik, sekr., Einar Gardell, Ronehamn, vice sekr., och Ragnar Ljunggren, Lickershamn.
Supleanter har varit Johannes Melin, Västergarn, Gunnar Jakobsson, När, Harry Klingvall, östergarn, Johannes Arweson, Gothem, och Oscar Holgersson, Ronehamn. Samtliga i tur avgående ledamöter av styrelsen och suppleanter för dem omvaldes av årsmötet.
Revisorer har varit fru Inez Löfgren, Visby, och Axel Hellgren, Fårö, med Gustav Johansson, Rute, och Helge Pettersson, Skälsö, som suppleanter. Även samtliga dessa omvaldes av årsmötet.
Under en paus i mötesförhandlingarna bjöds de närvarande på kaffe av föreningen. Årsmötet, som leddes av riksdagsman Arweson, kunde av denne förklaras avslutat vid 17-tiden, då en hel del för medlemmarna viktiga frågor hunnit genomdiskuteras och blivit föremål för beslut.Gotlänningen
Torsdagen 2 oktober 1952
Nr 228
Årgång 69
Lösnummer 20 öre