19521003 - Gotländskt intresse för massafabriken.

Gotländskt intresse för massafabriken.

Gotlands länsförbund av RLF höll i går extra länsförbundsstämma på Stadshotellet i Visby i närvaro av ett hundratal ombud. Stämman hade dels att ta ställning till ett förslag om höjning av grundavgiften från 7 till 10 kronor, vilket, också enhälligt beslöts, dels att få information om läget på skogsmarknaden.
Sedan riksdagsman Nils Franzén hälsat stämmodeltagarna välkomna o. valts att leda förhandlingarna höll organisationschefen i RLF forstmästare, Christer Swedrup ett anförande vari han redogjorde för att man nu måste höja avgifterna på grund av ökade framställningskostnader för RLF-Tidningen men även på grund av den allmänna penningvärdesförsämringen. Hr Swedrup kompletterade sin framställning med att jämföra vilken avgiftshöjning andra fackförbund vidtagit, vilka i vissa fall nära nog fördubblat sina avgifter.
För informationen om läget på skogsmarknaden svarade jägmästare T. Hederström, Södermanlands skogsägareförening. Inledningsvis redogjorde han för Sörmlandsföreningens Gotlandssektions verksamhet här på Gotland under den senaste avverkningssäsongen, vilket gav intryck av att de gotländska skogsägarna haft god nytta av föreningens verksamhet och erhållit gott utbyte av sina affärer med föreningen. Han gav samtidigt goda tips om utsikterna inför den kommande avverkningssäsongen.
Huvudfrågan för dagens stämma var dock diskussion om vilka åtgärder som  kunde befinnas lämpliga för att intressera de gotländska skogsägarna för den planerade ' massafabriken som kommer att uppföras i skogsägarnas egen regi i någon lämplig hamn på Smålands- eller Blekingekusten. Från olika håll underströks betydelsen av att de svenska skogsägarna själva genom en egen massafabrik får insteg på och grepp om marknaden. Även för Gotlands del som årligen har betydande överskott av massaved skulle fabriken få stor betydelse och ligga väl till för transporterna härifrån.
Stämman uppdrog åt länsförbundsstyrelsen att i samråd med avdelningarna utse lämpliga ombud för aktieteckningen. Till redogörelsen för massafabriken ber vi få återkomma i morgondagens tidning.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre