19521004 - Stort underskott i landstingets stat

Stort underskott i landstingets stat
Över 600.000 till "oförutsedda" 1953.

Över sju miljoner kronor — eller närmare bestämt 7.327.300 — slutar det statförslag på, som det om måndag i Visby sammanträdande landstinget har att behandla. Det är en väldig summa jämfört med förra årets 5,6 milj. kr. Går man ännu några år tillbaka i tiden, ter den sig ännu mera skrämmande. Skatteunderlaget har i år ökats med 27,5 procent, och i jämförelse därmed ter sig den föreslagna skattesänkningen med 10 öre pr skattekrona (= 1,7 procent) mycket blygsam. Men förvaltningsutskottet vill hålla sig på den säkra sidan.

Förvaltningsutskottet har föreslagit ett relativt stort belopp för oförutsedda utgifter. Löneavtal har icke träffats för nästkommande år. Därtill kommer att de oberäknat stora lönehöjningarna beräknas medföra ett underskott i årets stater av mellan 400.000 och 500.000 kronor. På grund härav och då landstinget redan förskotterat 1951 års underskott av rörliga medel, har landstinget haft svårigheter med likviditeten. Lämpligt synes därför vara att av oförutsedda utgifter nästa år delvis eller kanske helt täcka årets underskott. Omfattningen av en sådan täckning kan bedömas vid bokslutet i mars nästa år, då även verkningarna av löneavtalen torde ge sig tillkänna. En sådan anordning skulle även förbereda ett gynnsamt utgång-läge för år 1954. Man har säkerligen nästa år att räkna med en ytterligare höjning av skatteunderlaget för bestämmande av skatten för 1954. En sänkning av skatten kan då vara mera möjlig än om staten för 1954 belastas med ett stort underskott från 1952. Detta får även ses mot bakgrunden av att konjunkturerna kan ha svängt till 1954. För skattebetalarna vore då en sänkt skatt välkommen. Förvaltningsutskottet anser likväl, att en sänkning kan ske av skatten för nästa år. Med hänsyn tilL vad tidigare anförts bör sänkningen begränsas till 10 öre, varigenom utdebiteringssatsen fastställes till 5: 70. Beloppet för oförutsedda utgifter blir då kr. 613.953: 09.
På grund av höjda löner och högre omkostnader i övrigt visar utgiftsposterna genomgående en avsevärd stegring jämfört med staten för i år. Totalt har de rena driftsutgifterna stigit med ca 25 proc. Hälsooch sjukvården upptar med sina drygt 41/2 milj. kronor ca 65 proc, av utgiftsstatens totalbelopp. Till skatteregleringsfond har avsatts 260.000 kr i enlighet med en ny lag. Tidigare finns bland landstingets till drygt 2 milj. kronor uppgående reserverade medel ett belopp på 850.000 kronor i en fond till mötande av sjunkande skatteunderlag (resten har reserverats för vissa beslutade byggnadsföretag, inventarieanskaffningar o. dyl.). Förra året avsattes till oförutsedda utgifter endast 289.000 kr, vilket nu visat sig för litet, eftersom underskottet i staten beräknas bli minst 400.000 kr.
Skatteunderlaget har ökats med 259.742 skattekronor, och preliminärskatten beräknas nästa år bringa 5.783.200 kr mot 4.804.140 i år. Den föreslagna skattesänkningen med 10 öre betyder drygt 100.000 kr.
Det kan i sammanhanget nämnas, att ökningen av skatteunderlaget i vårt län hör till de minsta i landet; endast Sörmland och Malmöhus län har något mindre. Annars är ökningen i regel 30 å 40 proc., och det finns t.o.m. flera län, som kunnat notera en ökning med över 50 proc.
Beträffande de många ärendena på landstingets bord kan för dagen vidare nämnas, att byggnadstillstånd ännu ej erhållits för det 1949 beslutade kanslihuset vid Södertorg. Dröjsmålet har medfört en hittills beräknad — fördyring av byggnadskostnaderna med 33 procent, och utöver de 314.000 kr som finns reserverade för ändamålet begärs nu ett tilläggsanslag på 100.000 kr. Byggnaden skall innehålla 3.200 kbm, och priset pr kbm har beräknats till 125 kronor.
Landstinget öppnas om måndag kl. Ill i stadsfullmäktiges sessionssal i rådhuset.Gotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre