19521006 - Tingstäde kommun får oförändrad skatt 1953.

Tingstäde kommun får oförändrad skatt 1953.

Utdebiteringen i Tingstäde kommun föreslås för nästa år till oförändrat 8 kr pr skattekrona. Antalet skattekronor har ökat från 49.930 till 63.740 och hela statförslaget balanserar, enligt vad kommunalnämndens ordförande Erik Forslund omtalar, på 896.753 kr.

Största posten i staten är som vanligt skolväsendet, som beräknas kosta 615.490 kr. Brandstaten har ökat en del och slutar på i runt tal 62.000 kr. I staten har upptagits anslag för inköp av en brandjeep samt för anläggandet av ett antal branddammar.
För kulturella ändamål har upptagits 16.000-17.000 kr, och i denna summa innefattas anslag till bl. a. idrottsföreningar och idrottsplatser. Till biblioteksverksamheten anslås 10 öre pr skattekrona och studiecirklarna inom kommunen föreslås få anslag med vardera 50 kr.
På grund av ett flertal inkomna ansökningar har kommunalnämnden för avsikt att utreda lämpligt sätt för bidrag till samlingslokaler.
Beträffande större byggnadsprojekt kan nämnas att kommunalnämnden håller på att utreda frågan om uppförande av ett ålderdomshem. Vidare kommer nämnden att föreslå att kommunala bostadstilllägget för pensionärer skall utgå med 150 kr för ogift och 200 kr för makar.
I skattelindringsbidrag har kommunen erhållit 5.190 kr. Till skatteregelringsfond föreslås en avsättning med 15.000 kr.
Till sist kan nämnas att kommunalnämnden ämnar föreslå kommunen att delta i den planerade råttutrotningskampanjen på Gotland.Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre