19521006 - Bröllop

Bröllop

I lördags ägde ett dubbelbröllop rum i Lärbro kyrka. Volontären Lars Gunnar Johansson, Visby, vigdes med handelsbiträdet Birgit Andersson, dotter till stenarbetaren Knut Andersson, Storugns, Lärbro, och hans maka Rut, född Andersson, samt jordbruksarbetaren Torsten Lindby, Vallstena, och sjukvårdsbiträdet Helga Johansson, dotter till linjearbetaren Helge Johansson och hans maka Gunhild, född Engström, Koparve. De båda brudparen företräddes av två flickor Berit Johansson och Ingrid Nordin, vilka utförde en gammal brudmarsch. Brudnäbb saknades icke heller. Inne i kyrkan utförde vikarierande organisten, överlärare Sten Fredricspn, bröllopsmarsch ur Lohengrin och sjöngs först två verser av psalmen 306, varpå vigseln förrättades av brudarnas konfirmationslärare kyrkoherde G. Coldemo.

Ett ståtligt bröllop firades i lördags då lantbr. Verner Vahlqvist, Änggårda i Anga, vigdes med fröken Ulla Johansson, även hon från Änggårda. Företrädda av spelman John Pettersson. Sanda, intågade brudföljet i kyrkan.. Vigselakten omgavs av bröllopsmusik som utfördes på orgeln av organist Tore Siltberg. Vigselförrättare var kyrkoherde Sjögren som även sjöng Brudmässan. Efter vigseln spelade spelman Pettersson »Tonerna» av Sjöberg.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor o. marskalkar: Eivor Ben-delin — Arne Lingvall, Greta Jakobsson — Erik Johansson, Gunvor Olofsson — Ove Jakobsson, Kerstin Johansson — Bertil Gottberg och Lizzie Johansson — Jan Liljegren. Bruttöverska var fru Sonja Sjögren och bruttbonde brevbärare Arne Pettersson.
Efteråt gav brudgummens föräldrar middag i sitt hem vid Änggårda. Tal hölls av bruttbonden och vigselförrättaren och vidare upplästes ett stort antal telegram som anlänt under dagens lopp. Senare på kvällen hade bygdens ungdom samlats för att på gammalt känt maner hylla brudparet.

I Valls prästgård vigdes i lördags jordbruksarb. Rune Johansson, Ganthem, och fröken Tyra Larsson, dotter till lantbrukaren Emil Larsson och h. maka, född Svensson, Isums i Atlingbo. Vigselförrättare var komminister E. Töldsepp.Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre