19521013 - Tingstäde får betala

Tingstäde får betala
18.700 i straffskatt.

Länsstyrelsen har tillstyrkt framställningen från Tingstäde storkommun om att Tingstäde delkommun skall påföras särskild kommunalskatt med 18.700 kr i enlighet med bestämmelserna om särskild sådan skatt i anledning av förfaranden i samband med kommunindelningsreformen.
Handlingarna visar, anför länsstyrelsen, att Tingstäde delkommun under 1950 och 1951 beslutat utgifter på sammanlagt 18.700 kr utan att i erforderlig omfattning utdebitera kommunalskatt för att täcka utgifterna. Detta har medfört att delkommunen kommit att ingå i den nybildade kommunen med ett budgetunderskott, som är onormalt stort och saknar motsvarighet beträffande storkommunens övriga delkommuner. Förutvarande ledamöterna i Tingstäde kommunalnämnd har i sitt yttrande inte lämnat någon förklaring till underlåtenheten att utdebitera medel för ändamålet. Genom förfaringssättet synes Tingstäde delkommun ha undandragit sig kostnader, som bort betalas genom utdebitering i delkommunen. Med hänsyn härtill och under beaktande även av vad som anförts beträffande skoldistriktets åtgärder i fråga om reparationer av skolbyggnad synes det länsstyrelsen icke kunna undvikas att de skattskyldiga i Tingstäde delkommun påförs särskild kommunalskatt. Länsstyrelsen föreslår därför att regeringen skall förordna att 1953 skall uttas särskild skatt av delkommunen med 18.700 kr.

Hall slipper straffskatten?
Två ledamöter i Lärbro kommunalnämnd, hrr T. Cederqvist och L. Röcklinger, har gjort framställning om att Halls delkommun skall påföras särskild kommunalskatt med 7.000 kr enligt bestämmelser om särskild sådan skatt i anledning av förfaranden i samband med kommunindelningsreformen.
Länsstyrelsen påpekar att med hänsyn till Halls sockens svaga ekonomiska ställning och ringa skatteunderlag skulle ett uttagande av särskild kommunalskatt bli synnerligen betungande för de skattskyldiga där, medan beloppet är av ringa betydelse för den nybildade kommunen, vars skatteunderlag för 1952 utgör omkring 46.400 skattekronor. Med hänsyn härtill och då vid lagstiftningens tillkomst uttalades att bestämmelserna bör tillämpas med varsamhet och att endast fullt klara, mera stötande fall borde dras under regeringens prövning är länsstyrelsen för sin del — oaktat det av klagandena påtalade förfarandet ostridigt är ay. den art man velat förhindra — tveksam om särskild kommunalskatt bör tas ut i detta fall. Om förordnande om särskild kommunalskatt meddelas förordar länsstyrelsen samtidigt att uttaget fördelas på tre eller åtminstone två år.
Klagomålen har grundat sig på att Halls kommunalstämma i november i fjol beslutat att medel, som tidigare uttaxerats för att bygga branddammar, skulle överlämnas till Halls kyrkliga kommun för restaurering av kyrkan. Enligt vad som inhämtats under hand är dock tanken på att bygga branddammar i Hall inte avskriven, utan Lärbro kommun har för avsikt att framdeles anvisa medel härför allteftersom brandstyrelsen ger in förslag härom.
Halls socken är en av länets minsta och har alltid haft hög utdebitering. Inom den närmaste tiden kommer uttaxeringen för kyrkliga ändamål i församlingen att avsevärt öka på grund av restaureringen av kyrkan och en omfattande reparation av prästgården. Det får med hänsyn härtill, säger länsstyrelsen, anses förklarligt att kommunalstämman velat ta medel, som uttaxerats för ett enligt dess uppfattning mindre nödvändigt ändamål, i anspråk för att underlätta finansieringen av beslutet att sätta kyrkan i värdigt skick.
Lärbro kommunalfullmäktige har för sin del biträtt klagandenas yrkande med nio röster mot fem, klagandenas röster inte inräknade fullmäktige består av 35 ledamöter.Gotlänningen
Måndagen 13 oktober 1952
Nr 237
Årgång 69
Lösnummer 20 öre