19521015 - Domkapitlet yttrar sig över

Domkapitlet yttrar sig över
fyra kyrkorestaureringar.

Vid sammanträde i går avgav domkapitlet yttrande till bostadsstyrelsen angående restaureringar vid inte mindre än fyra av öns kyrkor. Domkapitlets ledamöter har först själva varit på ort och ställe för att bilda sig en egen uppfattning om restaureringarnas art och även för att få höra kyrkorådets mening i frågan, vilket man anser vara av högsta vikt.

Alva kyrka: Enligt domkapitlets mening innebär förslaget om nedtagande av läktaren och ny placering av orgeln stora fördelar ur rent estetisk synpunkt och man kan inte heller ur kyrklig synpunkt framställa någon invändning mot det. Däremot är domkapitlet inte övertygat om att inte vindfånget längre skulle ha någon uppgift att fylla och föreslår också att det nuvarande tegeltaket skall få ligga kvar på kyrkan så länge det tjänar sitt ändamål.

Silte kyrka: Kyrkorådet i församlingen har ställt sig avvisande mot ett av bostadsstyrelsen uppgjort förslag till restaurering av kyrkan. Av ekonomiska skäl anser man att man nu endast bör laga yttertaket, putsa kyrkan. utvändigt och ta bort dragbjälke framför triumfbågen.
Mot förslaget vad gäller de arbeten som sålunda skulle komma till utförande inom en nära framtid har domkapitlet inget att invända och till övriga reparationer bör man ta ställning när de på nytt blir aktuella.

Hablingbo kyrka: Domkapitlet har ingenting att invända mot omläggning av tegeltaket på långhus och kor och anser att glasdörren mot väster bör ersättas med en ny i lämpligt utförande. Vad beträffar frågon om altarring och bänkar biträder domkapitlet helt kyrkorådets uppfattning.

Follingbo kyrka: Om borttagandet av de gamla stödmurarna inte påkallas av faran för fortsatt sprickbildning i tornets murverk bör de enligt domkapitlets mening få stå kvar. Domkapitlet delar kyrkorådets åsikt och anser att sakristian bör få förbli lika stor som, förut. Med bibehållandet av det nuvarande utrymmet där skulle denna med fördel kunna användas under den kalla årstiden vid kyrkliga förrättningar vid vilka man inte behövde ta hela kyrkan i anspråk såsom t. ex. vid mindre vigsel.
Man bör också enligt domkapitlets åsikt bereda bättre plats i koret genom att ta bort en eller två av de främre bänkraderna. I koret bör givetvis dopfunten ha sin plats. Dop bör förrättas framför församlingen och domkapitlet kan därför inte tillstyrka förslaget om inredande av tomrummet till doprum.Gotlänningen
Onsdagen 15 oktober 1952
Nr 239
Årgång 69
Lösnummer 20 öre