19521017 - Omplacering av krucifixet

Omplacering av krucifixet
i Tingstäde kyrka.

Riksantikvarieämbetet finner den nuvarande placeringeen av triumfkrucifixet i Tingstäde kyrka godtagbar ur utseendesynpunkt, men framhåller som mindre tillfredsställande, att församlingen under gudstjänsterna vänder ryggen mot krucifixet — den främsta kristna symbolen: Det finns tre möjligheter till annan placering.
Det första är dess ursprungliga plats i triumfbågen. Ur antikvarisk synpunkt vore det det bästa, men det möter svårigheter ur praktisk synpunkt. Det andra — placering på långhusets östra vägg — är mindre tilltalande ur utseendesynpunkt,varjämte en eller två bänkar måste bort. Det tredje placering pä långhusets norra vägg — kan ämbetet icke förorda, emedan krucifixet där måste placeras så högt, att krucifixsteckens bas kommer i jämhöjd med bänkkvarterets överkant.
Ämbetet föreslår ett genomtänkande av de två första alternativen, och därefter upprättande av förslag helst efter prov på platsen.

Elinstallation i Lärbro kyrka.
Beträffande förslaget till elektrisk installation i Lärbro kyrka uttalar riksantikvarieämbetet att av de två lyktstolparna vid vägen fram mot långhusets sydportal bör den närmast kyrkan få en annan plats, så att den inte kommer att avteckna sig mot kyrkans sydfasad på ett icke önskvärt sätt.
Kronan nr 2 från öster bör utbytas mot en som är mindre gles.
Byggnadsstyrelsens eltekniska avdelning har föreslagit minskning av effekten bakom altaret. Ämbetet finner det fördelaktigt men vill därjämte ha värmeisolerade skivor till skydd för altarprydnaden på baksidan.
Vidare ifrågasätter ämbetet värmare på insidan av altarringen i stället för dubbla radiatorer i korsets sydvästra och nordvästra hörn, detta med hänsyn till målningarna där.
De föreslagna flyttbara radiatorerna för uppvärmning av tornrummet blir störande ur utseende-synpunkt men nödvändiga, såvida golvuppvärmning inte kan komma i fråga.
Väggarnas radiatorer bör förses med anordningar för avledande av den varma luften från väggytorna.
Landsantikvarien i Visby skall kontrollera arbetena i kyrkan.

Ny orgel i Vamlingbo kyrka.
Riksantikvarieämbetet har i princip intet att erinra mot den föreslagna uppställningen av en ny orgel i koret i Vamlingbo kyrka. Men en förutsättning är, att inte vid restaureringen anträffas målningar som bör bevaras synliga. Den saken bör alltså först undersökas.
Av de tre alternativen rörande bänkarna förordar ämbetet alternativet med de fyra bänkkvarteren Stolarna är för många för alternaivet lösa stolar, och mot alternativet stort korsformigt bänkkvarter och slopande av mittgången framhålles, att mittgången har stor betydelse vid processioner samt att deras slopande innebär ett traditionsbrott.

Flöjel i Valls kyrka bytes.
Riksantikvarieämbetet tillstyrker landsantikvarien Greta Arwidssons förslag att den förrostade 1680-tals-flöjten i Valls kyrka byts mot en kopia.Gotlänningen
Fredagen 17 oktober 1952
Nr 241
Årgång 69
Lösnummer 20 öre