19521020 - Oförändrad utdebitering

Oförändrad utdebitering
i Tingstäde storkommun.

Om oförändrad utedbitering med 8 kr på f. n. 63.720 skattekronor beslöt fullmäktige i Tingstäde storkommun vid sammanträde i Visby i lördags.

Med så angiven utdebitering ger den allmänna kommunalskatten 509.760 kr. Provisorisk skatteersättning ger 50.800, slutlig skatt 28.000, beräknad behållning från 1952 15.000, hundskatt 7.000, skattelindringsbidrag 5.190 och nöjesskatt 500 kr. I den kommunala budgeten som balanserar på 1.030.370 kr ger inkomstsummorna ovan de 616.250 kr, som skall täckas med kommunala medel.
Den största utgiftsposten redovisas naturligt nog under rubriken Undervisning och kulturell verksamhet, där totalsumman är 630.650. Sedan statsbidrag fråndragits återstår för kommunal utdebitering till undervisningen en dryg kvarts milj on.
Efter att kommunalnämndens ordf., landstingsman Forslund, kommenterat summorna i statförslaget fastställdes dessa utan vidare diskussion. Bland nya anslag märktes 10.500 kr till den råttutrotning som planeras för samtliga kommuner i länet. Medlen skall användas endast under villkoret att minst 90 proc av samtliga kommuner blir med i kampanjen. Till jägare för decimering av skadedjur skall utgå ersättning efter samma grunder som tidigare, dock så att även skata framgent skall räknas till denna kategori. Hundskatt skall utgå med oförändrat 20 kr.
Beslut om kommunala bostadstilllägg med 150 kr per år för ensamstående och 100 kr, vardera för makar, att utgå efter prövning i varje enskilt fall, fattades, men berör inte årets statförslag utan först ett kommande års.
Mot Tingstäde hotells hemställan om fortsatt tillstånd att utskänka pilsnerdricka till spisande gäst, hade fullmäktige intet att erinra. En framställning om friköp av kommunen tillhörig fastighet bordlades.
Hr Forslund meddelade som representant för den kommitté, vilken har att utreda ålderdomshems- frågan, att tanken på att omändra fastighet vid Lummelundsbruk till ålderdomshem måst överges. Andra möjligheter skall undersökas. Fattigvårdsstyrelsens ordf. hr Danielsson, deklarerade att ålderdomshemsfrågan bör lösas i samverkan med annan kommun.
Fru Olsson, Lokrume, fann att ingen summa var upptagen i statförslaget till utbildning av hemvårdarinnor men fick kommunalnämndens besked, att man var positivt intresserad för saken och skulle utanordna medel, därest, sådan utbildning blev aktuell.
Vid företaget fyllnadsval invaldes i brandstyrelsen Arne Eriksson, Fole, i pensionsnämnden Herbert Pettersson, Fole, i kulturnämnden John Mörrby, Lokrume, i Hemhjälpsnämnden Mia Malmkvist, Tingstäde, och i barnavårdsnämnden Arne Svensson, Stenkyrka. Nya suppleanter blev i kommunalnämnden Jens Pettersson; Fole, i fastighetstaxeringsnämnden Sven Nilsson, Bäl, och i valnämnden Lennart Malmkvist, Tingstäde.
Stämman leddes av ordf., lantbr. Torsten Gustafsson, Stenkyrka.Gotlänningen
Måndagen 20 oktober 1952
Nr 243
Årgång 69
Lösnummer 20 öre