19521022 - Församling bör höras om kyrkorestaurering.

Församling bör höras om kyrkorestaurering.

Det tillkommer vederbörande församling att besluta om ett förslag till en restaurering av en kyrka skall koinma till stånd eller ej. Därför bör församlingen enligt domkapitlets mening underställas restaureringsförslaget innan domkapitlet yttrar sig och byggnadsstyrelsen slutbehandlar förslaget, säger domkapitlet i Visby i en skarp skrivelse till kungl. byggnadsstyrelsen med anledning av en anmärkning från styrelsen, där den bl. a. påpekar att det är domkapitlets och inte den aktuella församlingens uppfattning den vill ha.
Anledningen till anmärkningen synes vara den att byggnadsstyrelsen inte i tid fått domkapitlets yttrande över förslag till underhålls- och restaureringsarbeten för Follingbo, resp. Hablingbo och Slite kyrkor.
Att döma av dömkapitlets tidigare behandling av liknande remisser synes dröjsmålet, enligt byggnadsstyrelsen, bero på »att domkapitlet i sin tur remitterat remisserna till vederbörande församling för yttrande».
Domkapitlet framhåller bl. a. i sin skrivelse att, då det givetvis är önskvärt att de uppgjorda förslagen kommer till praktisk användning och inte blott arkiveras och då det måste förutsättas att församlingen fäster stor vikt vid om förslaget tillgodoser befogade önskemål; är det av synnerlig vikt att dessa förslag utformas under största möjliga hänsynstagande till församlingens önskemål.
Närmaste anledningen till att domkapitlet ansett det lämpligt att i dessa ärenden företaga remiss till vederbörande församlingskyrkoråd är att få till stånd en utredning om önskemål från församlingens sida, vilka möjligen skulle kunna tillgodöses inom ramen för det uppgjorda förslaget. Eventuellt genom ändring av förslaget innan detta fastställs och föreläggs församlingen.
Inte minst anser domkapitlet en sådan ärendets gång lämpligt med tanke på ått det inträffar att det i en församling kan uppkomma ovisshet om dyet kan anses, tillåtet att utföra ett förslag blott till en viss. del. En sådan ovisshet kan elimineras genom att man redan i samband med förslagets godkännande lämnar erforderliga anvisningar om endast den eller den delen kan utföras eller restaureringen måste ske i föreslagen helhet.Gotlänningen
Onsdagen 22 oktober 1952
Nr 245
Årgång 69
Lösnummer 20 öre