19521025 - Arvsfonden avstår.

Arvsfonden avstår.

Kammaradvokatfiskalsämbetet föreslår hos regeringen att klandertalan icke skall färas mot framlidna änkefru Hildegard Natalia Wahlbergs från Klintehamn testamentariska förordnande, som enligt ämbetets mening icke uppfyller fordringarna på ett i laga ordning upprättat testamente, då det underskrivits i endast det ena testamentsvittnets närvaro. Det torde dock få anses utgöra ett riktigt uttryck för den avlidnas yttersta vilja. Fru Wahlberg avled i augusti i år och enligt testamentet skall av hennes kvarlåtenskap, som uppgår till 22.470 kr, 6.000 kr tillfalla Follingbo sanatorium, Visby, och 10.000 kr Klinte sockens mindre bemedlade medan återstoden skall gå till enskilda personer.Gotlänningen
Lördagen 25 oktober 1952
Nr 248
Årgång 69
Lösnummer 20 öre