19521028 - N:a Gotlands lottor på möte i Kappelshamn.

N:a Gotlands lottor på möte i Kappelshamn.

Norra Gotlands lottakår brukar hålla sina årsmöten på skilda ställen. Denna gång hade Kappelshamnsgruppen haft vänligheten att inbjuda till möte. När lottasången intonerades kunde kårchefen glädja sig åt att ett 50-tal lottar hörsammat inbjudan. Sedan många år tillbaka svarar lottakåren för alla kostnader för transport. Årsmötet fick sin särskilda prägel genom att kårchefen i sitt hälsningsanförande påminde om att världssituationen gör det angeläget för oss som älskar hem och land att även inse den uppgift som kan tänkas oss tilldelas såsom kvinnor. Ordf. hade dessutom förmånen att hälsa två repr. från militärbefälsstaben välkomna: kapten Hermansson och fänrik Press. Årsmötet gästades även av ordf. i Gotlands lottaförbund fru Hildur Löf och av hvchefen Viktor Berglund och löjtnant Håkan v. Schulman. Vid företagna val utsågs som ordf. i kåren fru Anna-Greta Coldemo, Lärbro, vice ordf. fru Alice Bergqvist, Rute.
Årsmötet gick i omvalets tecken, såtillvida att till sekr. omvaldes fru Anna Smedberg, Lärbro, och till kassör fru Märta Johansson, Lärbro. Avgående kassören lärarinnan Ragnhild Nilsson avtackades för 4-årig tjänstetid med blommor och presentkort. För övriga val redogöres i korthet sålunda: ledamöter i styrelsen fru Signe Kahl, Kappelshamn, fru Ingeborg Ståhl, Rute, med fruarna Elsa Johansson, Hall, och Märta Gustavsson, Kappelshamn, såsom ersättare. Till idrottslotta valdes fru Dagmar Stuxberg, Kappelshamn. Ombud till förbundets årsmöte blev fru Lydia Andersson, Hellvi, och hennes ersättare fru Asta Mårtensson, Rute. Suppl. för kårchefen vid riksförbundets årsmöte i Stockholm blev fru Gunhild Silen. Till revisorer omvaldes kyrkoherde Georg Colderno, Lärbro, samt Inge Granqvist,. Hellvi, suppl. John Vestberg, Stenkyrka, Oskar Karlsson, Rute.
Norra Gotlands lottakår har vissa svårigheter att samla människor beroende på den splittring som förefinns på grund av de olika befolkningsskikten. Lottorna har bland vanliga uppgifter såsom förplägnads-tjänst försökt att göra lottakåren mera populär genom att visa hur denna kan fungera effektivt. Grupperna anmälde i sin rapport att deras verksamhet hade omfattat förplägnad av trupper under organisationsdagarna innan vederbörande kockar hade hunnit anlända. Sedan kan även grupperna notera att de har varit behjälpliga med förplägnad av hemvärnet. En del grupper har stickat strumpor och fester har anordnats. En hel del lottor har genomgått förplägnadskurser. Fru Löf tackade kårch. fru Coldemo för hennes arbete under det gångna året, och vice ordf. fru Bergqvist överlämnade en bukett nejlikor till fru Coldemo och tackade henne för det alltid goda samarbetet i kårstyrelsen.
Kappelshamnslottorna bjöd på gott kaffe med mycket bröd och trevlig underhållning. Några lottor spelade och sjöng, och en trevlig sketch uppfördes av två lottor.
Därefter lämnade kårchefen ordet till kapten Hermansson som redogjorde för lottornas uppgifter under freds- och krigstid. Han poängterade vikten av att ordna detta under fredstid octh lugna förhållanden, medan vi hade tid att organisera det hela. Han vädjade till lottorna att skaffa och efterhöra var på sin ort någon kvinna som vill binda sig som B-lotta och genomgå kurser i någon av tjänstegrenarna och på så sätt fylla de luckor som finns. Vidare föredrog han en skrivelse från militärbefälhavaren, vilken uppmanade varje kvinna att göra sin insats i försvarsarbetet.
Lottorna sjöng några sånger, varefter fänrik Press visade en film över luftbevakningslottornas arbete. Fänrik Press lade lottorna varmt på hjärtat att försöka hjälpa honom att rekrytera personal till luftbevakningsstationerna inom kåren, det fordrades 8-10 st för att kurser skall komma till stånd.
Därefter företogs utdelning av silverstjärnor att fästas på 10-årsnålen till lottor som varit med i 25 och 15 år: 25 år till fru Fanny Larsson, Tingstäde, och fru Lilly Klint; 15 år fru Stina Zachrisson och fru Anna Hederstedt, båda från Tingstäde. 10-årsnålen delades ut till fru Charlotta Dahlqvist samt fru Gunvor Åkerbäck, Stenkyrka.
Kårchefen tackade Kappelshamnslottorna för förplägnaden och underhållningen. Sist sjöngs »Du gamla, du fria».Gotlänningen
Tisdagen 28 oktober 1952
Nr 250
Årgång 69
Lösnummer 20 öre