19521030 - Liljewalchska skogsfonden

Liljewalchska skogsfonden

har till bidrag åt 167 skogsägare för erhållande av fria plantor för plantering på gammal kalmark och för hjälpkultur för betesfredade hyggen ställt 3.865 kr till skogsvårdsstyrelsens förfogande, ävenså 1.767 kr till bidrag för kurser i skogsskötsel, verktygsvård och dikessprängning.
Till inventering av faunan i det av fonden m.fl. ägda Fardume-träsk i Hellvi och Rute har anslagits 200 kr, varjämte styrelsen beslutat att fortfarande tillsammans med AB Ruteverken bestrida kostnaderna för den särskilda tillsynen över träsket.
För komplettering av fondens egendom Malms i Hellvi har inköpts ett inom egendomens gränser liggande skifte Liffride 14 i Lärbro.
Till ,skogstillsyningsmän har utsetts för Fjärdinge i Gothem lantbrukaren Josef Forslund, Tjelder i Boge, för Bendes i Anga stämplingsmannen Ernst Jacobsson, Hemmungs i Anga.Gotlänningen
Torsdagen 30 oktober 1952
Nr 252
Årgång 69
Lösnummer 20 öre