19521106 - Samlingslokaler m. m. på Gotland

Samlingslokaler m. m. på Gotland
har fått statslån.

Regeringen har tilldelat stiftelsen Slitegården statslån med 209.500 kr till sin samlingslokal, på fastigheten Nährs 1271 i Slite köping.

Väskinde byggnadsförening har fått statslån med 28.000 kr för ombyggnaden av bygdegården där. Kostnaden har beräknats till 40.730 kronor.
K. m:t har medgett att Klintehamns kommun får låna 174.000 kr till anläggande av vatten- o. avloppsledningar.
K. m:t har vidare beviljat AB Gotlands-Frys i Visby ytterligare statslån med 148.000 kr till fryshus-anläggningen i staden för att delvis täcka de ökade byggnadskostnaderna.Gotlänningen
Torsdagen den 6 November 1952
Nr 258
Årgång 69