19520702 - Stora byggnadspianer i Romakl. storkommun.

Stora byggnadspianer i Romakl. storkommun.

Vid måndagens sammanträde med kommunalfullmäktige i Romaklosters storkommun förelåg förslag om byggnationer för skola i Vänge och tandpoliklinik i Roma för en kostnad av tillhopa 896.000 kr, förutom planer på bostadshus för polikliniken för ca 300.000 kr.

Folkskolestyrelsen hade hos fullmäktige begärt att få verkställa nybyggnader i Vänge för 377000 kr och att den gamla skolan skulle ombyggas till skolbespisnings- och kökslokaler för en kostnad av 149.000 kr.
Kommunalnämnden hade vid ett föregående sammanträde tillstyrkt skolstyrelsens förslag, men vid ny behandling av ärendet föreslagit remiss till folkskolestyrelsen för utredning om huruvida nybyggnad av bespisningslokalerna i samma byggnadskropp som övriga lokaliteter icke skulle ställa sig fördelaktigare.
Under överläggningen som blev ganska livlig framkom dels bordläggningsyrkande av hr Y. Hagvall och förslag av hr T. Thomasson om att folkskolestyrelsen skulle utreda huruvida den gamla skollokalen icke på ett enklare och framför allt billigare sätt kunde göras lämplig som bespisningslokal samt förutsättningarna för erhållande av statsbidrag vid en sådan förändring i den uppgjorda planen.
Hrr Ruhr, Beijer och Sandelin yrkade bifall till folkskolestyrelsens förslag, med den motiveringen att en ny prövning av ärendet kunde förhala täckandet av det skriande lokalbehovet ännu ett år framåt.
Vid företagen omröstning i ärendet befanns att majoriteten ansåg hr Thomassons förslag antagbarast.

Poliklinik och bostadshus
Fullmäktige godkände kommunalnämndens förslag om uppförande av tandpoliklinik för en kostnad av 270.000 kronor, och att ett amorteringslån på fem år skulle upptagas för ändamålet. I anslutning härtill skall uppföras ett bostadshus inrymmande sju lägenheter. Medel för uppförandet skall anskaffas genom statligt tertiärlån.
Till stiftsnämnden skall ingivas anhållan om nyttjanderätt under 50 år för ett markemråde tillhörande prästgården i Kräklingbo för användande till skoltomt. En anhållan från målsmän i Roma om bidrag till självskjutsar för skolpliktiga barn avslogs.
Av länsnämnden upprättat förslag till löneförbättringar åt viss kommunalanställd personal godkändes. Att underteckna förbindelser för egnahemslån utsågs E. Lingvall. Förslaget till ny kommunallag lämnades utan erinringar i enlighet med nämndens förslag.
Slutligen uttalade ordf. fullmäktiges tack till kamrer Sjögren som under des närmaste dagarna skall tillträda annan befattning och sålunda för sista gången biträdde som sekreterare vid fullmäktiges förhandlingar.Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149
Årgång 69