19520731 - Skiljedomen är giltig.

Skiljedomen är giltig.

Högsta domstolen har avslagit Hesselby mejeriförenings ansökan om prövning av hovrättens och Visby råd, husrätts dom att ogilla dess talan om att en skiljedom mellan den och Gotlands mejeriförbund skulle förklaras ogiltig. Målet avser en i mars 1950 meddelad skiljedom, enligt vilken föreningen ålagts att till förbundet utge 5.000 kr som skadestånd för att föreningen underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot förbundet i angivna hänseenden. Föreningen har gjort gällande, att den ej är att anse som medlem av förbundet och därför kunde skiljedomsförfarandet ej tillämpas. Rådhusrätten och hovrätten underkände emellertid detta påstående. Föreningen skall ersätta förbundets kostnader i målet med 2.262 kr.Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174
Årgång 69