19521118 - Imponerande byggnation på Gotland.

Imponerande byggnation på Gotland.
Bostadsbyggandet dominerar i Visby.

Det nya ålderdomshemmet i Klintehamn.

Så här skulle en sammanställning av den större byggnationen på Gotland f. n. komma att se ut:

BOSTADSBYGGEN
Visby stad. Kv. Delfinen två etapper, Draken två etapper. I Delfinen blir lägenhetsantalet 87 och i Draken 81, alltså sammanlagt 168 lägenheter. Dessa byggen drivs i stadens regi och utförs av Hus & Vägar, Stockholm.
Riksbyggen i Salvian ger 27 lä. genheter. De två sista etapperna i Bofinken-bygget som utförs av Bror Eriksson-firman ger 34 lägenheter.
Slite: Slite cement bygger i två etapper bostadshus som ger 24 lägenheter. Stiftelsen Strandridaregårdens bygge ger 20 lägenheter.
Hemse: Stiftelsen. Högbygårdars bostadsbygge ger 12 lägenheter. I detta bygge skall även inrymmas affärslokaler.

Tillsammans med hälsohuset blir telegrafverkets nya station
den byggnad som kommer att dominera vid Bredgatan. Här
en bild av det pågående arbetet med stationen. Det är
Byggnads AB Bror Eriksson som är huvudentreprenör.

INDUSTRIELLA och KOMMUNALA BYGGEN
Visby: Första etappen i att bygga om träkajen i yttre hamnen har påbörjats. Flickskolan har fått nya Skolköks- och handarbetslokaler sedan ett staden tillhörigt garage byggts om.
Telegrafverkets bygge på Bredgatan fortgår. Landstingets mödrahem står i det närmaste färdigt.
Fårö: Bygdegård bygges.
Fårösund: Kommunalhusbygget började i sept. Blir klart troligen i maj 1953.
Lärbro: Den nya skolan är i det närmaste färdig. Gotlands kalkverk har ett bygge i gång vid Storugns.
Slite: Slite cement »rationaliseringsbygger» vid lastkajen. Vatten-och avloppsbygge pågår.
Gothem: Botvaldaviks fiskehamn byggs om.
Endre: Ny ladugård uppförs vid försöksgården Stenstu.
Klinte: Klinte ålderdomshem står färdigt. Ombyggnaden av den yttersta delen av hamnen är klar. Vatten- och avloppsbygge pågår.
Fröjel: Elevhem vid skogsvårds-gården uppförs.
Hemse: Vatten- och avloppsbygget är klar till en etapp. Den andra är påbörjad.
Levide: Skolan byggs om. Hablingbo: Den nya skolan är i det närmaste klar.
Havdhem: Skolbygge pågår. Vissa ombyggnader i rationaliseringssyfte pågår vid Centralföreningens tegelfabrik.
Näs: Byggnadstillstånd har lämnats för byggandet av en bygdegård. Arbetet påbörjas den 1 dec.
Öja: Öja ålderdomshem har börjat byggas.
Som framgår av ovanstående är det en imponerande rad byggen som pågår denna höst. Följaktligen är också stora summor i omlopp. Här är ändå inte medtaget alla de mindre ny-, om-, till och reparationsbyggen som likaledes nu pågår.

VILANDE BYGGEN
På flera platser på ön har av en eller annan anledning många storbyggen inte kommit igång. Tillstånd har lämnats i Visby för byggnadsarbetena i samband med länsstyrelsens övertagande av Stadshotellets annex och bolagets planerade nybyggnad av en våning med resanderum. Dessa arbeten skulle ha börjat 1 nov. men har måst uppskjutas. Landstinget har tillstånd som sysselsättningsobjekt sig tilldelat för att bygga sitt kanslihus. Möjligen kommer detta bygge i gång fram på nyåret. En ombyggnad vid lasarettet (norra flygeln med köket etc.) vilar alltjämt. Slutligen är det angeläget att Södervärnsskolan byggs om dels på grund av det ökade antalet barn, dels ur sysselsättningssynpunkt sett.
Till Slite har tillstånd lämnats för uppförandet avSlitegården, men detta bygge har ännu inte kommit i gång. Samma är förhållandet i Hemse där om- och tillbyggnaden av Hantverkargården alltjämt väntar.

I detta sammanhang uttalar länsarbetsnämnden som ett önskemål att dessa storbyggen i Visby, Slite och Hemse så snart som möjligt skall komma igång, detta för att byggnadsarbetarnas sysselsättningsmöjligheter under vintermånaderna skall underlättas.

Ett annat önskemål, säger länsarbetsnämndens chef, dir. Allie Korsell, är att en livligare byggnation på södra Gotland kommer till stånd.Gotlänningen
Tisdagen den 18 November 1952
Nr 268
Årgång 69