19521122 - Kyrkobröderna håller höstkonvent i Visby.

Kyrkobröderna håller höstkonvent i Visby.

Kyrkobröderna har f. n. vind i seglen. Inom landet finns över 600 kårer med cirka 16.500 medlemmar. Även på Gotland har rörelsen gått framåt och kårer f inns verksamma i Visby, Hemse, Källunge, Vamlingbo, Slite och Dalhem. Fråga om, kårbildning förefinnes på ett par tre ställen. På söndag håller Stiftskonventet, till vilket alla kårerna på 1 Gotland hör, höstkonvent i Visby under medverkan av bl. a. lektor Hans Nystedt, som talar ont »Den kristna läran om arvsynden», och resesekreteraren Carl H. Nilsson, som inleder ämnet: »Styrka och svaghet i kårernas arbete». Konventet ledes av dess ordf., lektor Karl-Åke Mossberg.
I samband härmed har vi fått en intervju med resesekreteraren Nilsson från Sigtuna, vilken reser i hela landet och alltså väl känner till det nuvarande läget. Det är han som lämnat ovanstående uppgift om storleken av rörelsen.
— Anledningen till denna rätt snabba framväxt på senare år har många orsaker, säger hr Nilsson, men en starkt bidragande orsak är givetvis det uppvaknande som skett bland männen inom Kyrkan. Man har sett det svåra läge som Kyrkan varit i och de ständiga angrepp den varit utsatt för. Detta har fört med sig att man litet till mans frågat sig: Vad kan vi göra? Detta har sedan lett till denna sammanslutning.
— Resan här på Gotland kommer att omfatta bara några dagar. I onsdags var jag i Dalhem och talade om »Lekmannaansvar» i samband med kårens konstituerande. Torsdagskvällen ägnades åt Follingbo-Akebäck och på fredagen besöktes Eksta för att informera om rörelsen. På lördagskvällen hålles föredrag om »Den nya religionsfrihetslagen» i Hemse församlingshem. Därefter är det ju stiftskonvent i Visby och så avslutas resan med föredrag i Boge kyrka måndag kväll om »Vårt ansvar för Fädernas Kyrka»
— Jag kan upplysa om att det inom stiftet kan gå att få alla upplysningar man vill om rörelsen genom lektor Mossberg i Visby samt sekr. i stiftskonventet, lantbrukaren C. A. Broander, Källunge. Genom att landet är så stort kan jag inte så ofta komma hit över, slutar rese-sekr. Nilsson.
Vi vilja tillfoga, att denna rörelse är värd att stifta bekantskap med och allt kyrkofolk bör stödja och hjälpa till och alla män komma med.

Kyrkobrödrakår i Dalhem.
Dalhems pastorats kyrkobrödrakår var på onsdagen samlad till mote i bygdegården.
Först inledde kyrkoherde I. Björck med en andaktsstund kring en av förra söndagens texter. Omedelbart därefter hölls förhandlingar och valdes kårråd. Till ordförande för kåren utsågs kyrkvärd Seth Kolmodin, Snovalds, Dune. För övrigt besattes de olika posterna med: lantbrukaren Gust. Kotz, Båtels, v. ordf., disponent Sten Pettersson, sekr., nämndeman J. Herlitz, Halla, v. sekr., lantbruk. Josef Kolmodin, Granskogs, kassör samt kyrkoherde I. Björck. Man uppdrog åt rådet att utarbeta program för vårens arbete. Omedelbart efter förhandlingarna följde föredrag om »Lekmannaansvar» av resesekreterare Carl H. Nilsson från Sigtuna.Efter kaffeservering avslutade kyrkoherde Björck samvaron sedan den nyvalda ordf. avtackat de medverkande.
Man får hoppas att kåren röner god anslutning och att arbetet inom kåren skall snabbt komma i gång. Man hoppades bl. a. på att få i gång en studiecirkel, ev. två.

Gotlänningen
Lördagen den 22 November 1952
Nr 272
Årgång 69