19521124 - Årsmöte med Gotlands hembygdsförbund

Årsmöte med Gotlands hembygdsförbund
- Samarbete med kulturnämnderna önskvärt.

Sista söndagen i november var i år liksom tidigare dagen för Gotlands hembygdsförbunds årsfest. Den inleddes i Dalhems kyrka, där kyrkoherde Björck predikade över domsöndagens text. Församlingens kyrkokör sjöng under ledning av folkskollärare Stenqvist. Efter högmäsan framträdde kyrkoherden på kyrkogången och hälsade hembygdsförbundet och särskilt landshövdingeparetHovgard. Till landshövdingen överräcktes en reproduktion av en etsning, signerad av Axel Herman Hägg.
Årsmötet var förlagt till Dalhems bygdegård, där mötet öppnades av förbundets ordf. konstnären David Ahlqvist. Av. styrelsens årsberättelse framgick bl. a.:
Under året har av Wåhlinska kvarnmedlen tillstyrkts ett anslag av 200 kr till Rone hembygdsförening som bidrag till restaureringen av en kvarn vid Autsarve i Rone.
Förslag har väckts om anordnande av ytterligare en tävling i upptecknande av orts- och ägonamn, men styrelsen har funnit det lämpligt att en sådan tävling i förbundets egen regi upskjutits. Styrelsen vill emellertid på alla sätt uppmuntra enskilda upptecknares arbete.
Den 6-8 september anordnade förbundet en hembygdskurs på Fårö, som rönte god anslutning och som styrelsen betecknar som synnerligen lyckad. Kursledare var förbundets ordförande och som föreläsare och excursionsledare medverkade denne samt fil. dr John Nihlen, överlärare Holger Nilsson och fil. lic. Bengt Pettersson. I programmet ingick bl. a. diskussioner om hem bygdevårdens nutida uppgifter, där dels lokala hembygdsfrågor för Fårö behandlades, varvid man bl. a. Uttryckte en livlig förhoppning om att Fårö vid en kommande rationalisering måtte behandlas med största möjliga hänsyn till det faktum, att ön utgör en i hänseende till dess kulturella struktur, dess natur och dess innebyggares kynne särpräglad helhet, vars egenart i möjligaste mån bör skyddas som ett nationellt värde, dels ock de grundläggande principerna  för hembygdsvårdens verksamhet ställdes under debatt. Från flera håll underströks nödvändigheten av ett klart, på det väsentliga koncentrerat arbetsprogram.
Styrelsen har beretts tillfälle att ta del av och avgiva utlåtande över vägförvaltningens förslag till omläggning av landsvägar.
Inom de nya kommunerna ha tillsatts kulturnämnder. Styrelsen har ansett det angeläget, att i någon form få kontakt med dessa institutioner för att hos dem vinna beaktande för de synpunkter, som från hembygdsvårdens håll kan läggas på kulturarbetet i bygden.
Förbundets byggnadsrådgivning, som förestås av byggnadsing. K. H. Bergström, Visby, har fortsatt sin verksamhet. Förbundet kan tillhandagå med fullständiga ritningar och arbetsbeskrivningar för byggnadsföretag, särskilt där fråga är om ny- eller ombyggnad av manbyggningar i traditionell gotländsk stil.
Förbundets ordförande har i vanlig ordning företagit besiktningar av vägar, ängar och byggnader samt bedrivit propagandaverksamhet. Med hjälp av bandinspelningsapparat har tillvaratagandet av folkminnen även under det gångna verksamhetsåret fortgått.
Förbundet har f. n. 190 enskilda och 30 korporativa medlemmar. Medlemsantalet håller sig tämligen konstant.
Av revisionsberättelsen framgick, att inkomsterna under året uppgått till 12.200 kr. och utgifterna till 10.970 kr., varför behållningen, som vid årets början var 5.022 kr., vid dess slut var 6.252 kronor.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes i tur avgående konstnär David Ahlqvist, Ardre, nämndeman Joel Herlitz, Halla, och redaktör Arthur Nilsson, Visby, medan till suppleant nyvaldes stämplingsförman Thure Siltberg, Fröjel. Som revisorer omvaldes nämndeman C. K. Gahnberg, Tofta, och lantbr. John Wedin, Sanda, med fotograf Henning Svensson, Hemse, som suppleant.
Då ordet förklarades fritt underströk agronom Wald. Ericsson, Källunge, att ett större intresse måste visas de gamla väderkvarnarna, som antingen böra restaureras eller tas bort. Ordföranden påpekade, att förbundet förmedlat bidrag till restaurering av 7 á 8 kvarnar och dr Greta Arwidsson betonade vikten att restaureringar vidtagas i god tid, innan kvarnarna bli fullständigt förstörda.
Efter årsmötet vidtog en offentlig hembygdsfest och den rymliga lokalen var absolut fullsatt när konstnären David Ahlqvist höll sitt hälsningsanförande. I fortsättningen överräcktes priser till ängsvårdare, det bjöds på mycket och god musik liksom på ett bordssamtal mellan konstnären David Ahlqvist, kyrkoherde Ingemar Björck och red. Henning Jakobson. Vi återkommer med utförligare ref. från årsfesten i morgon.Gotlänningen
Måndagen den 24 November 1952
Nr 273
Årgång 69