Gotlandakt arkiv

har nu utkommit med sitt nummer för år 1932. Publikationen är som bekant utgiven av Föreningen Gotlands fornvänner med rektor Rich. Steffen som redaktör. Den innehåller i år 88 sidor och innehållet är omväxlande och intressant. Detsamma inledes med en artikel av Mogens Clemxnensen. Köpenhamn, om det numera rivna huset vid S:t Hansgatan, som lämnat plats för portikhuset. Illustrationerna äro hämtade ur det bildarkiv från det gamla Visby, som med anslag av Gotlandsfonden hopsamlats av fru Kerstin Steffen. Vidare skriver professor Nils Lithberg om Gotlands äldsta iordabok och om By och gård på Gotland samt om Ett biskopsepigram. Förste provinsiallåkaren Kurt Bergström skriver om stadskirurgen Johan Matschaus Doch kand. B. Söderberg om funna prydnadsföremål av östlig typ från vikingatiden. Rektor Steffen fortsätter med sina aktpublikationer från länsarkivet, varvid han framlägger handlingar rörande fisket på Gotland, och dessutom relaterar han en kärlekshistoria i Visby år 1666. Vidare förekommer i den innehållsrika skriften för teckning över utkomna skrifter och över bortgångna gotlänningar samt meddelanden från våra fornvårdsinatitutioner om lånet. Medlemmar i Gotlands fornvänner erhålla boken gratis, medan densamma i bokhandeln betingar ett pris av 2 kr. Densamma har utgivits med understöd från Gotlandsbonden.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137