Hemse.

Den 13 juni.
Söndagaskolfest
hölls förliden söndag i Eklunden härstädes under ledning av lantbrukaren Carl Skogren, Tjängdarve. Tal till barnen hölls av bl. a. pastor J. Erik Eriksson med ledning av en del av en psalm ur psaltaren. Ganska mycket folk jämte barnen voro samlade. Undfägnaden var riklig och stämningen god.

15 juni.
Examen.
Hemse folkskolas två sista klasser ha i dag firat termins- och årsavslutning. Kortare förhör höllos skolsalen i kristendom, räkning, språklära och geografi.
Efter förhören tågade barnen åtfölida av föräldrar och målsmän samt skolråd till kyrkan, där själva avslutningshögtiden hölls. Efter psalmversen 33:1 delades betyg och premier ut till lärjungarna av kyrkoherde Heineman. I 6 klassen erhöllo 3 elever premier ur Sandbergska premiefonden å 5 kr. vardera. Dessutom delades ut ett 10-tal bokpremier. Efter utdelningens slut sjöngo barnen med beundransvärd skicklighet tre sånger, varefter kyrkoherden höll avslutningstalet.
Han framförde föräldrarnas och målsmännens tack till lärarna för deras trogna och uppoffrande arbete, som kommit barnen tillgodo. Till sist manade han barnen, särskilt avgående, att sträva efter att bliva rättänkande och hedervärda medborgare samt att icke förglömma de lärdomar de nu under skoltiden inhämtat.
Sedan välsignelsen lästs, slängs es. 394: 4.
Efter den högtidliga årsavslutningens slut brödos föräldrarna och målsmännen samt skolrådet på kaffe av lärare Kupper.

Sommaren
har nu anlänt hit. Den senaste veckan har det varit ganska varmt. Värmerekordet sattes i lördags, då maximitermo-metern visade 22,3 grader varmt i skuggan.

Betongvägen
är snart färdig. Endast trottoarerna återstå. Dessa bli på en sida 1 ½ meter breda och på den andra sidan närmare 50 cm. Själva körbanan är 6 m. bred.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137