Ett tjänsteåliggande?

Skolöverstyrelsen förklarar sig i yttrande till k. m:t icke kunna förorda bifall till av folkskolinspektören Johannes Lianman gjord ansökan om ersättning för resor i och för avsyning av högre folkskolans i Slite lokaler. Uppdraget torde enligt öven styrelsens mening icke ha medfört någon egentlig stegring av hans resekostnader. då dessa förrättningar utförts i samband med de vanliga inspektionsresorna. Däremot har uppdraget givetvis medfört ökat arbete, men det synes överstyrelsen, som om dylika förrättningar äro av den art, att de böra kunna åläggas en statens folkskolinspektör såsom hörande till hans tjänsteåligganden. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283