Härmed kungöres,

att Slite—Roma järnvägsaktiebolag i Slite hos länsstyrelsen anbållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil, därvid såsom stationsort föreslagits Anga socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den som därav önskar taga del, intill den 19 december 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen. Visby i landskansliet den 6 december 1934.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285