Hos Söderbygdens vattendomstol

har Arvid Gardell i Stenstugu anfört besvär över en den 22 september 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt »Lera dikningsföretag av år 1934» och avseende torrläggning av mark till Lera och Stenstugu i Endre socken samt Sylfaste och Tingstomt ,1 Follingbo socken, Gotlands län.
Sakägare, som vill bemöta vad i besvären anförts, har att senast måndagen den 21 januari 1935 till vattenrättsdomaren ingiva förklaring i två exemplar, vid äventyr, där förklaring inkommer senare, att vattendomstolen icke är pliktig att fästa avseende vid densamma, sakägare dock obetaget att i vad besvären avse värdet å båtnad av företaget, därutinnan avgiva yttrande antingen skriftlig inlaga före vattendomstolens första sammanträde eller ock å nämnda sammanträde.
Ett exemplar av handlingarna i målet hålles tillgängligt hos aktförvararen Gustaf Glifberg i Lera, Sylfaste.
Kallelser och andra meddelanden till parterna ske på det sätt, att desamma införas i tidningen Gotlands Allehanda samt hållas tillgängliga hos nämnde aktförvarare. Tid och plats för vattendomstolens sammanträde meddelas på samma sätt.
Stockholm den 7 december 1934.
Vattenrättsdomaren.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 December 1934
N:r 288