Rättegångssaker.

Slutdom om bilolyckan å S:t Hansgatan.
Högsta domstolen har i likhet mad tidigare Svea hovrätt ogillat av handlanden Gustaf Vilhelm Jacobsson i Visby anförde besvär över stadens rådhusrätts beslut den 6 april 1933 att döma honom till 10 dagsböter å 3 kr. på grund av en 1 oktober 1932 å S:t Hansgatan inträffad sammanstötning mellan en av honom förd motorcykel och en av chauffören Knut Julius Ekström i Visby framförd, Margarinfabrikernas försäljningsaktiebolag tillhörig bil. Vid kollisionen tillfogades hr Jacobsson knoppskada. Rådhusrätten fann utredningen giva vid handen, att han framfört motorcykeln med högre hastighet, än vad behörig hänsyn till trafiksäkerheten krävt och nödig försiktighet bjudit.
Samtidigt har högsta domstolen efter besvär av båda parter fastställt hovrättens beslut att med ändring av rådhusrättens utslag förplikta hr Ekström till hr Jacobsson utgiva skadestånd med 1.020 kr. jämte en årlig livränta å 150 kr. i motsats till rådhusrätten, som ogillade hr Jacobssons skadeståndstalan, fann hovrätten, att även hr Ekström brustit i den omsorg och varsamhet, som till förekommande av olycksfall betingats av omständigheterna. Han var därför skyldig att till en fjärdedel svara för de hr Jacobsson tilltogade skadorna. Högsta domstolen förklarar sig anse av utredningen framgå, att hr Ekström, då han skulle från Specksbacken svänga in på S:t Hansgatan för färd i denna söderut, icke fört bilen så mycket åt vänster, som bort ske.
Slutligen har högsta domstolen fastställt underrätternas beslut att förplikta hr Jacobsson med 8 kr. ersätta blaget för reparation av bilen. Han har därjämte att med 162 kr. gottgöra bolaget för kostnaderna i målet vid rådhusrätten och med 75 kr. för förklaringskostnaden hos högsta domstolen. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 December 1934
N:r 292