Landshönding Rodhes tjänstledighet förlänges.

Landshövdingen A. E. Rodhe i Visby anhåller hos k. m:t om fortsatt tjänstledighet under tiden 1 jan.-15 febr. 1935 för fullgörande av uppdraget som ledamot i internationella kommissionen för folkomröstningen i Saarområdet, dock med rätt att, därest omständigheterna det medgiva, före sistnämda dag återinträda i utövningen av landshövdingeämbetet. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299