Landsbygden.

LOJSTA, 22 dec.
Ordinarie kommunalstämma med Lojsta kommun hölls här i går under ordförandeskap av läraren R. Blomqvist och företogs därvid val till en del befattningar. Sålunda omvaldes till revisorer för samtliga under kommunalstämman stående kassor och förvaltningsgrenar nämdeman David Lund och handl. J. A. Malin med fjärdngsman Emrik Jakobsson som ersättare. Till att revidera barnmorskedistriktets räkenskaper utsågs handl. J. A. Melia.
Till ombud vid nästa års vägstämmor utsågs hem.-äg. Elof Olofsson, Klints, med Emrik Jakobsson som ersättare. Gottfr. Larsson, Fride, utsågs att företräda socknen vid Gotlands södra härads brandstodsförenings stämmor under nästa år med Elof Olofsson som suppleant. Till ledamöter nästa års taxeringsnämd valdes efter sluten omröstning Gottfrid Larsson, Fride, Elof Olofsson, Klints, och Theodor Karlsson, Bjers, med respektive handl. J. A. Melin, nämdeman David Lund och hemäg. O. Dahlby som suppleanter.
Ledamot för virkestaxeringen blev Elof Olofsson, med Gottfr. Larsson som ersättare.
Angående kommunalstämmorna under nästa år beslöts, att annonsering ej skulle ske och att de hållas å dagar, som bestämmes av ordföranden.
En framställning från barnmorskan fru Annie Eriksson om företrädesrätt till inlösen eller hyra av barnmorskebostaden efter avgång från tjänsten bordlades för att efter ny framställning upptagas till avgörande vid en aktuellare tidpunkt.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299