Landsbygden.

BURS, 21 dec.
Årets tredje ordinarie kommunalstämma har i dag hållits i kommunalrummet härstädes under nämdemannen A. Johanssons ledning.
Därvid förekomma förande val: Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för kommande fyra år valdes hem:. N. Duss, Vesttaus, E. Larsson, Lindarvs, och E. Lindgren, Ammande, med hem.-äg. Axel Larsson, Lindarve, och lärarinnan Vana Wallin, som suppleanter. Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen utsågs N. Duse och till v. ordf. P. A. Larsson, Stenstu. Till ledamot i barnavårdsnämden valdes N. Duse med P. A. Larsson som suppleant. Till revisorer av kommunalnämdens förvaltning och räkenskaper för 1935 valdes handl.
Aug. Andersson, samt hem.-äg. Aug. Pettersson, Sigdes, och Alexander Pettersson, Ammunde. Suppleanter blevo hem.-äg. Axel Pettersson, Sallmands, Alex. Pettersson, Sigdes, och handl.
Alex. Fagerberg, Dala. Till ledamöter i taxeringsnämden valdes hem.-Ag. Alexander Pettersson, Ammunde, tillika virkestaxerare, kyrkoherde A. Kronavist, samt smeden Alvengren, Lindarve. Suppleanter för de valda i nämd ordning blevo hem.-äg. Albin Nilsson, Kärna, urmakare R. Kullberg, Allmunde, och fjärdingsman J. Malmberg, Gebjenne. Till kommunombud vid nästa års vägstämmor utsågs hem.-äg. Ragnar Larsson, Ljugennes.
I styrelsen för sockenmagasinet invaldes hem.-äg. J. Hansson, Sixarve, som föreståndare, samt som ledamäter hemäg. H. Åkerbäck, Ammunde, och G. Nilsson, Hägvide. Skattesatsen för skogsaccis fastställdes till kr. 1:10 för 100 kras rotvärde. Stämman beslöt avskrivning av obetalda utskylder för 6 personer med tillhopa 95:33 kr. Vid kyrkostämman, som därefter hölls med kyrkoherde A. Krongvist som ordförande, förekom fastställande av skattesatsen för skogsaccis, som för kyrkan bestämdes till 0:45 kr. och för skolan till 0,70 kronor. Till revisorer av kyrkans, skolans och bibliotekens räkenskaper för 1935 valdes hem.-äg. K. A. Larsson, Ganne, och handl. Aug. Andersson, med hem.-äg. J. Hansson och Valdemar Jahansson som suppleanter. Vid pastorats-kyrkostämman valdes till revisorer för 1935 hem.-äg. O. Haglund, Hävide i Stånga, och O. Larsson, Stenstu i Burs. Suppleanter blevo hem.-äg. I. Hagman, Österlings i Stånga, och handl. Aug. Andersson i Burs.
Efter stämmornas slut inköptes ved får skolornas behov, varvid medelpriset blev för 75 centimeters ved 1 pärta, motsvarande gammal kast för furu kr. 16:25 och för björk kr. 24:33.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299