Härmed kungöres, att trafikbilitgaren

Carl Emil August Carlsson i Stenstuga, Stenkyrka socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län med e n automobil utöva länstrafik för kombinerad person- och godsbefardran, därvid såsom stationsort föreslagits Stenkyrka socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgänigC,iga å landsfogdens expedition för den, sam därav önskar taga del, intill den 10 januari 1934; och äga trafikföretag. vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå. att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby landskansliet den 27 december 1934.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 December 1934
N:r 302