Oundgängliga försvarskrav.
Gotlands försvar kräver omedelbara åtgärder.

Arméförvaltningen äskar i sina nu avgivna riksdagspetita nya eller höjda lanslag, för materielanskaffning åt fältarmen och At hemortens luftförsvar, för hölandet av den militåra personalens användbarhet och för återbesättande av arméns revervstat. I betraktande av de allvarliga omständigheter, Meter det i framställningen, som framhållits ifråga om stärkandet av Gotlands försvar, har ämbetsverket likaledes begärt medel för genomförandet av härutinnan föresiagnsa åtgärder. I övrigt liar armåförvaltningen åskat förhöjningar av flertalet övnings- underhålls-, drifts- och förbrukningsanslag för att bringa dem i en båttre överensstämmelse med 1925 års kostnadsberäkningar eller med de faktiska normala medelsbehoven än som under den senaste depressionstidens budgetår varit fallet.
Enligt motiven till 1925 års försvarsordning skulle åtgärder för försvarsberedskapens höjande vidtagas i den mån så kunde anses påkallat av den allmänna politiska situationen. Generalstabschefen har framhållit det ofrånkomliga i att dylika åtgärder nu vidtagas.
Medelsäskandena för lantförsvaret uppgå till 78,983,526 kr. Motsvarande medelsiffra för budgetåren närmast före de sista depressionsåren utgör 72,343,590 kr. För innevarande budgetår är jämföralsesiffran 63,712,912 kr.

Gotlands förevar.
Från flygbaser på Gotland kunna flygoperationer utsträckas mot mål, som icke kunna nås från Östersjöns kuster. Därigenom stegras riskerna för anfallsföretag mot ön. Gotlands särställning ifråga om försvaret bl. a. av vår neutralitet, är ett vägande motiv för en omedelbar behandling av denna del av härordningen. För stärkandet av lokalförsvaret på ön föreslår ämbetsverket en ökning av staterna vid Gotlands i,nantertkår med sex officaers-, fyra underofficers- samt elva underbefäls och manskapsbeställningar ävensom vid Gotlands artillerikår med två officers-, två. underofficers- samt nio underbefäls- och manskapsbeställningar, allt i vad rör endast det närmaste budgetåret. Kostnaderna uppgå till 83,676 kr. Till motorisering av infanterikåren begäras därför anslag på 60,000 kr. och till en garagebyggnad 48,000 kr.
För vidmakthållande av effektiviteten i 1925 års härordning är det nödvgndigt att börja återbesätta reservetaten. Arméförvaltningens förslag medför en kostnadsökning av 64.950 kr.
1928 års luftförsvarsutrednings förslag om materialanskaffning, har hittills icka föranlett någon åtgärd av statsmakterna. Den nu föreslagna anskaffningensomfattning är mindre än en tiondel av den av utredningen föreslagna och kan därför icke föregripa luftförsvarets framtida ordnande. Till luftvärnsmim teriel begins för det närmaste budgetåret 1,290,000 kr. Hemortens luftförsvar bör kunna träda i verksamhet inom 12 timmar efter därom utfärdad order. Endast två, av hem, ortens mitton, luftbevakningscsentraler äro f. n. försedda med arforderlig materiel. För nästa budgetår äskas nu 196,000 kr. till materiel allenast för ett fåtal av de oundgätngligaste luftbevakningscentralerna.
Medel till inköp av lyssnarapparater för luftvärnsartilleriets strålkastare finnas icke. Hittills har endast en modern lyssnarapparat kunnat anskaffas, och detta för medel, skänkta av föreningen för Stockholms fasta försvar. Arméförvaltningen begär för det närmasts budgetåret 288,000 kr.
Arméförvaltningen finner det vara hög tid att nu återupptaga vissa försök med luftvärnskulsprutor, vilka av brist på medel måst avbrytas. För detta ändamål begäras 90,000 kr.
Övningsanslagen ha under de tre senaste budgetåran så beskurits, att arméns tjänstbarhet väsentligt nedgått. Nu begäres 1,126,000 kr. mot för innevarande budgetår anvisade 800,000 kr. Det är angeläget att återupptaga den alltsedan 1932 av medelisbrist till största delan nedlagda vinterutbildningen. Sedan 1925 ha nya utbildningsgrenar tillkommit liksom ock ny materiel, vars skötsel kräver specialutbildning. Till fälttjänstövningar och till befälets fältövningar begäras 700,000 kr. Detta anslag har nu icke på två budgetår anvisats. Till luftförsvarsövningar har under de tre sanaste budgetåren intet anslag utgått. Härtill begäres au 36,000 kr.
Till anskaffning av materiel för atbildningen i gasskyddstjänst begäses 100,000 kr.
Arméförvaltningen har icke haft anledning att i princip frångåi sin tidigare åsikt om betänkligheten av skytteanslagets nedsättning till lägra belopp än 470,000 kr. Uppgifterna om minskningen av antalet skytteföreningar och nyinskrivna skyttar bestyrka dessa ämbetsvarkets farhågor emellertid ämbetsverket förordat åtgärder för försvarsberedskapens höjande finner dat sig med hänsyn till angelägenhetan av att dessa också bliva vidtagna — i betraktande av det finansiella läget — böra begränsa sig till att begära 280,875 kr.
Röntgenundersökning av de värnpliktigas lungor bör anordnas vid de läkarbesiktningar, som äga rum omedelbart sifter deras inryckning, anser arméförvaltningen. Kostnaderna beräknas till 10,000 kr. Anslaget är nytt. Till uppsättanda av en hundgård för sjukvårdshundar vid Norrlands trängkår begäres 9,000 kr.

Gotlands försvar kräver rörliga kustartilleribatterier.
Marinförvaltningen begär i sina på måndag avgivna petita 210,000 kr. för budgetåret 1935-1936 till ordnandet av kustartilleriförsvaret på Gotland.
Ämbetsverket framhåller, att det after genomförandat av 1925 års försvarsbeslut med tiden blivit alltmara klart, att Gotland genom sitt läge är av väsentlig betydelse för hela landets försvarsproblem. Ett fientligt besittningstagande av ön kan sålunda ställa vårt landa rikaste delar under ett synnerligen kraftigt luttstrategiskt tryck, som kan giva en fiiende stora möjligheter att åst idkomma katastrofala verkningar i vårt hemland. Aven Gotlands i Östersjön framskjutna läge är ur försvarssynpunkt synnerligen värdefullt ur den synpunkten, att Gotland kan tjäna som framskjuten bas för bl. a. lätta sjöstridskrafter. Ur försvarssynpunkt är det sålunda av stor vikt, att Gotland kan bevaras i svensk besittning och utnyttjas för att stärka det svenska försvaret.
1929 års sakkunniga för utredning rörande försvarsväsendet uppmärksammar också Gotlands synnerliga betydelse i försvarshänvende. Bl. a. framhöllo de sakkunniga det stora värdet av en framskjuten bas för lätta sjöstridskrafter i Fårösund, särskilt efter den förändring i sjökrigets natur som åstadkommits genom min-, undervattensbåts- och flygvapnets utveckling.
I sakens nuvarande lägg har emellertid marinförvaltningen, heter det vidare, ansett sig Leka böra i år anhålla om äskande av model för Fårösunds förseende med ett permanent anordnat kustartilleriförsvar. Utöver försvarsanordningarna vid Fårösund kräves emellartid även vissa rörliga kustartilleribatterier för kustförsvaret på Gotland. Marinfärvaltningen håller före, att dat ur riksförsvarssynpunkt är en angelägenhet av stor vikt att ifrågavarande batterier anskaffas för att biträda vid Gotlands försvar. Med hänsyn till den nuvarande oroliga politiska en,tuationen och Gotlands utsatta läge anser ämbetsverket nödvändigt, att ifrågavarande anskaffning snarast kommer till stånd. Kostnaderna för två 10,5 cm. rörliga kustartilleribatterier beräknar ämbetsverket till 630,000 kr. Myndigheten har härvid om ock med tvekan ansett sig kunna förutsätta, att pjäsantalet pr batteri vid den första anskaffningen begränsas till två pjäser. På grund av rådande statstinansida förhållanden synas ifrågavarande kostnader böra lika fördelas på tre budgetår.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205