Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset tisdagen den 11 september 1934 kl. 6 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Magistratens protokoll den 4/7 1934 ang. ny ledamot av stadsfullmäktige.
2) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
3) Länsstyrelsen med avskrifter av Marie Bergner, Ebba Lyth, Margit Enström, Hulda Sofia Karlsson och Harry Gustafsson om tillstånd till utskänkning av pilsnerdricka.
4) Kronokassörens anhållan om anslag till skrivbiträde å kronouppbördskontoret, bordlagd vid föregående sammanträde (trycket n:r 14)
5) Drätselkammarens yttrande över A. B. F:s och Svenska Sjöfolksförbundets anhållan om bidrag till sjömanskurser.
6) Anmälan, att den av magistraten för fullmäktiges yttrande överlämnade framställningen från Systemaktiebolaget i Visby till överflyttning av rättigheten till utskänkning av vin och öl från fastigheten n:r 1 i kv. Börsen till fastigheten n:r 6 och 7 i kv. Kruttornet återkallats.
7) Drätselkammarens yttrande över framställning av änkefru Elisabeth Häglund om eftergift av hennes avlidne man påförda kommunalutskylder.
8) Länsstyrelsens remiss av 1928 års pensionsförsäkringskommittés betänkande med förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen, i vilket ärende pensionsnämnden och drätselkammaren avgivit yttrande.
9) Drätselkammarens yttrande över av magistraten jämlikt resolutioner av länsstyrelsen överlämnade P. M. jämte utkast till kungörelser om dels skyldighet för vissa befattningshavare vid rådhusrätt eller magistrat att avgå från tjänsten, dels ändrad lydelse i 1 § förnyade instruktionen för stadsfiskalerna den 24 maj 1918.
10) Magistraten med remissakt rörands de besvär, H. Gustafsson anfört, över länsstyrelsens resolution den, 20/6 1934, i vilken Gustafssons ansökan om tillstånd till utskänkning av pilsnerdricks, å Café Bron under tre år fr. o. m. den 1 oktober 1934 lämnats utan bifall, för yttrande.
11) Gotlands sjukhem med revisionsberättelse för år 1933.
12) Länsstyrelsens remiss av ett av statens sjukvårdskommitté avgivit betänkande angående den slutna kroppssjukvården, i vilket ärende hälsovårdsnämnden och drätselkammaren avgivit yttrande.
13) Länsstyrelsens återremiss av det av stadsfullmäktige den 14 november 1933 antagna förslaget till ny byggnadsordning för staden, för yttrande i anledning av vad länsarkitekten Arvid Stille anfört rörande detsamma (anmälan, att ärendet remitterats till byggnadsnämnden den 23 sistlidne juli).
14) Framsttällning från Visby stads arbetsstuga om anslag och hyresbidrag.
15) Drätselkammaren med anmälan, att kammaren beviljat 1,450 kronor till utsträckning av vattenledningen i Silverhättan mellan S:t Nikolaigatan oah Svartbrödragatan.
16) Drätselkammaren med tillstyrkt ansökan av Carl Hellgren om infäste å stadsjordstomten nr 15 i kv. Vinkeln (Kl. R. IV: 24).
17) Begäran av drätselkammaren om ett anslag av 3,110 kronor för uppförande av stängsel kring nya koloniträdgården i Polhemsroten.
18) Drätselkammaren med förelag till omläggning av fördelningekablarna i Korsgatan mellan Hamngatan och Tullhuset.
19) Drätselkammaren med förelag till kabelarbeten för hög- och lågspänning mellan länslasarettet och S:t Drottensgatans mynning m. m. (trycket nr 15).
20) Förslag av drätselkammaren om utförande av stensättning av Söderväg mellan Söderport och järnvägem med bidrag av automobilskattemedel.
21) Förslag av drätselkammaren om utsträckning av huvudvattenledningen i Lännavägen fram till stadsplanegränsen.
22) Drätselkammaren med anmälan att kammaren låtit utföra medläggning av avloppsledning från den nybyggda kvarnen i kv. Astern till Söderväg.
23) Förslag av drätselkammaren om efterskänkande av avlidne målaremästaren P. G. Pettersson påförda kommunalutskylder till staden för år 1933.
24) Förslag av drätselkammaren om tillämpning av bestämmelsen i 11 §, andra stycket, i förordningen angående skatt för hundar den 17 maj 1923.
25) Anhållan av drätselkammaren om bemyndigande att försälja tomter i kv. Tjädern.
26) Förslag av drätselkammaren om utförande av vatten- och avloppsledningar i samt iståndsättande av del av Visborgsgatan samt Sören Norrbysgatan m. fl. gator inom Visborgsroten.
27) Val av två revisorer för granskning av lokalstyrelsens förvaltning av läroverkets byggnadsfond.
Till förestående ärenden hörande handlingar äro för ledamöter av stadsfullmäktige tillgängliga å sekreterarens expedition på vanlig expeditionstid (kl. 9-10 f. m.) samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 4 september 1934.
Ordföranden.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209