Härmed kungöres,

att lantbrukaren Sven Sjöberg i Dahls, Levide socken hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil, därvid såsom stationsort färeslagits Levide socken. Ansökningsförhandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 25 september 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra. vilka ärendet kan angå, att före angivna da yttra sia över ansökningen.
Visby i landskansliet den 15 september 1934.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 september 1934
N:r 215