19371215 - Landsbygden. VÄTE.

Landsbygden.

VÄTE, 13 dec.
Decemberstämmorna hällos i går i härvarande kommunalrum under ganska stor tillslutning. Först hölls kyrkostämman under dr J. Kjellanders ordförandeskap, varvid förekom val av revisorer, och utsågos härtill handl. Carl Lawergren och hem.-äg. Edvard Thunegard, Thuna. Beträffande tiden för stämmornas hållande nästa år beslöts att såsom förut låta ordf. bestämma därom.
Kommunalstämman hölls under lärare E. Söderdahls ordförandeskap. Först förekommo alla val, varvid följande personer valdes.
Till ledamöter i pensionsnämnden, hr Karl Olofsson, Magnuse, och hr Henr. Johansson, Gullarve. Till suppleanter för dessa hrr Sven Johansson, Kakuse, och Nils Vahlberg, Binge. Till ledamot i barnavårdsnämnden lär. E. Söderdahl, suppleant lärarinnan fru Klara Söderdahl. Till ledamöter i taxeringsnämnden hrr Hugo Budin, L:a Ambos, Karl Olofsson, Magnuse, och Edvin Karlsson, samtliga omvalda. Personliga suppleanter för dessa hrr Kristoffer Olofsson, &ix, Edv. Thunegard och Gunnar Engström, likaledes omvalda. Att biträda vid virkestaxeringen hr Hugo Budin.
Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden hrr Karl Olofsson och E. Thunegard. Suppleanter blevo hrr Krist. Olofsson och Hugo Budin. Till att granska kommunens räkenskaper och förvaltning under år 1938 valdes hrr C. Lawergren och Artur Hederstedt, Mölner, och deras suppleanter blevo hrr Emrik Wettergren, Gräne, och Hugo Björkqvist, Isome. Till ortsombud med uppgift att avgiva yttrande< över ansökningar om bosättningslån utsågs hr Hugo Budin, och till ersättare för honom hr Johannes Olofsson, Gullarve. Till ledamot i Väte ungdomsklubbs biblioteksstyrelse lär. E. Söderdahl och till revisor för dess räkenskaper hr Krist. Olofsson. Till ombud vid Gotlands södra härads brandstodsförenings årsstämma nästa år hr Gust. Johansson, Haltarve, med hr Hugo Björkqvist som suppleant.
Väte gymnastik- och idrottsförening hade anhållit om ett anslag ur magasinskassan av 450 kr. till uppförandet av en bastu. Denna bastu hade visserligen föreningen förut fått till skänks, men befanns den vid mottagandet vara i så miserabelt skick, att föreningen ej såg sig i stånd att med egna medel kunna bekosta uppförandet och iståndsättande av densamma. Sockenmagasinsstyrelsen föreslog tillstyrkande av ett anslag av 300 kr., vilket beviljades. Resterande belopp finge föreningen anskaffa på annat sätt.
Även denna stämma beslöt överlåta åt ordf. bestämmandet om tiden för kommande års stämmor. Dessa skulle kungöras på vanligt sätt.
Ett litet bilmissöde, i sig självt ej så anmärkningsvärt, inträffade i dag i kurvan intill Väte småskola, där vägen från Hejde svänger åt Vildau. En bilist, som tydligen ej kände vägens besvärligheter just i denna kurva, råkade komma för nära dikeskanten, och — så stod han där med bilen lutande åt diket.
Efter anlitande av ett par extra "hästkrafter" lyckades man få bilen upp igen, och färden kunde fortsätta. Mera anmärkningsvärt än själva missödet är att just på samma ställe flera liknande missöden inträffat varje vinter och säkerligen ännu komma att inträffa, då ju vägbanan där är smal och dikeskanten ej markerad. Sockenborna undvika gärna denna kurva och köra en omväg, då de ju känna till risken för dikeskörning, men vägfarande från andra orter, som ej känna vägen råka lätt illa ut.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291