19130107 - Från sjön.

Från sjön.

Enligt meddelande till Götaborgs Handelstidning saknar mani sedan lång tid tillbaka hvarje meddelande från barken Theodor, tillhörande John E. Olssons rederi. Theodor af gick från Göteborg 21 november, destinerad till Grangemouth i Skottland, och sedan dess har man icke hört något af dem. Re- deriet har emellertid förklarat att det icke hyser den minsta oro för Theodors öde. Barken har, antar man, af de ideliga sydliga stormarna drifvits nord på, och kan icke så länge då hålla i sig komma sydväst. Man har haft många erfarenheter af liknande dröjsmål på grund af dylika orsaker.
Vid 7-tiden i lördags morse kolliderade trålaren ”Arne”, tillhörande dykeriaktiebolaget Avance i Göteborg, med trålaren "Albatross" från Uddevalla. Kollisionen skedde mellan Böttö och Ge-veskär. Båda ångarna erhöllo ansenliga skador. ”Arne” flöt emellertid på sina vattentäta skott, men fick ett start hål under vattenlinjen, hvarigenom ångaren knappast kan hållas flytande. Den kunde emellertid ingå till Göteborg. "Albatrsos" fick sin stäf bräckt och och ett stort hål i förskeppet.
Ångaren "Sven Renström", hemmahörande i Motala, har på resa från Aarhus till Hansen, med last af oljekakor, i lördags natt strandat vid Rossnäs udde Vid Kallenborg. Ångaren står kvar på grundet men är icke läck. Bärgningsångare ha rekvirerats. ”Sven Renström" är bygd 1869 i Göteborg, äges af Motala rederiaktiebolag samt föres af kapten C. Nilsson: Ångaren mäter 413 brutto-reg.-ton.
Enligt senare meddelande kom Sven Renström längre fram på, dagen flott med egen hjälp.
Ångaren H. Luckenbach har i fredags afton gått till botten i Chesapeakviken. Ombord befunno sig kaptenen och dennes hustru samt 21 man, tillhörande besättningen. Åtta man af besättningen, däribland andre styrmannen: räddades, sedan de suttit sex timmar i riggen under den fruktansvärda stormen. De öfriga hade på grund af kölden ej orkat hålla sig kvar utan fal- lit öfverbord toch omkommit. Orsaken till olyckan var en kollision med en engelsk lastångare, som träffade H. Luckeabach midskepps samt skar den midt itu. Lastångaren själf erhöll så svåra skador, att den måste sättas på grund. Ombord på densamma räddades 6 af Luckenbachs matroser, medan 14 man drunknade.
Den vid Kockums verkstad nybygda jagaren Munin utförde under söndagen leveransproftur, hvarvid under tre timmars forcering uppnåddes len medelhastighet af 32 á 33 knop.Gotlands Allehanda
Tisdag 7 januari 1913