Telegram till Gotlands Allehanda

Sockret blir dyrare.
Stockholm, 5 jan. Mellersta och norra Sveriges sockerengrossistförening har beslutit höja sockerpriset från 1 jan. för återförsäljare med 1 öre pr kg. för partier under 5,000 kg. och med ½ öre för större partier.

Förordnad fartygsinspektör.
Stockholm, 5 jan. K. m:t har till förste fartygsinspektör i Oskarshamns distrikt förordnat ingeniör Johan Elof Holmgren.

Nya lagrådet.
Stockholm, 5 jan. Med nyåret kommer nytt lagråd att sammanträda. Till medlemmar ha utsetta justitiaråden Bergman, Sjögren och Dyberg samt regeringsrådet Palmgren. Först skola de nya aftalslagarna behandlas.

Ännu en ilanddrifven mina.
Karlskrona, 5 jan. På måndags middagen ilandflöt en mina vill Sandhamns fiskläge utan att explodera. Minan oskadliggöres i dag.

Boskapssjukan i Skåne.
Malmö, 5 jan. Det tolfte fallet af mul- och klöfsjuka har nu inträffat, nämligen på Åsbyholm.

Donation.
Halmstad, 5 jan. Stadsfullmäktiges ordförande direktör A. L. Apelstam har donerat staden ett jordområde värdt 150,000 kr. att användas till stadens förskönande. Donstonen sker med anledning af hans 60-årsdag i morgon.

Fartyget vrak; besättningen räddad.
Röbenhavn, 5 jan. Danska ostasiatiska kompaniets motorfartyg Malakka, som strandade vid Cedrosöaarna, blir sannolikt totalt vark. Besättningen är räddad. Endast en obetydlig del af lasten blef räddad.

Tyska riksbankens guldreserv ökad.
Berlin, 5 jan. Riksbankens guldförråd hade 31 dec. ökats med 17 millioner mark till 2,093 millioner.

Rosersbergs lustslott afstås till staten.
Stockholm, 5 jan. Konungen har på förfrågan af krigsministern förklarat sig villig att afstå från sin dispositionsrätt till Rosersbergs slott för den händelse skjutskolan allt framgent skulle förläggas dit. Härjämte har konungen och öfriga medlemmar af kungl. familjen beslutit att i händelse af behof upprätta ett krigssjukhus där.
Vilkor för afstående af slottet är bland annat, att staden inlöser Oakhill å Djurgården med prins Vilhelms palats att ställas till konungens disposition för hans regeringstid jämte lämpligt årligt anslag till palatsets underhåll.

Upproret i Paraguay kväfdt?
Paris, 5 jan. Till Agence Havas meddelas från Buenosaires: Regeringen har från argentinska legationen i Asuncion erhållit meddelande, att Paraguays presifent befriats och att upprorets ledare häktats. Öfverste Escobar är ej upprorets ledare.Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3