Med ansökningar om nyodlingslån

ha jämt sextio jordbrukare inkommit till hushållningssällskapets förvaltningsutskott. Fyra af ansökningarna ha emellertid inkommit först efter ansökningstidena utgång, 5 januari.
Lånen, som äro afsedda för mindre jordbrukare, utgå ur allmänna nyodlingsfonden till hälften af den uppskattade odlingskostnaden, dock högst till ett belopp af 500 kronor, under första året räntefritt och under de följande åren mot 4 % ränta å oguldet kapitalbelopp samt på en afbetalningstid af högst 10 år. Sammanlagda lånebeloppet utgör för samtlige 60 sökandena tillhopa 20,850 kronor.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4