Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kasernbyggnadsaf delningen.
Chef.
Carl L,eonard Lundquist.

Carl L,eonard Lundquist

F. i Stockholm 1856 10/6. Underlöjtn. vid Fortifik. 79; löjtn. 85; fortifik.-befälhafvare på Gotland 91-92; kapt. 96; lär. i byggnadskonst vid Art.- o. ingen.-högskolan 1900-06; tf. afd.-chef vid kasern-byggnadsafd. vid Fortifik.-stabens hufvudstation 05-07; major 07; afdelningschef vid Arméförvaltn. forti-fik.-dep. militärbyrås kasernbyggnadsafd. fr. 08.