Liten posthistoria från Tingstäde

Posthistoria av Ove Pettersson.

Det är inte lätt att hitta en bra början när man skall beskriva postväsendets framväxt på Gotlands landsbygd.
Någon har nämnt Petter Dahlborg på Furubjers och hans väldresserade hundar som under sent 1600-tal bar post mellan Dahlborgs egendomar Furubjers i Tingstäde och Ahr i Fleringe - en sträcka på tre mil fågelvägen.
1851 kan man läsa i Tingstäde sockenstämmoprotokoll att Handelsföreningen i Visby tillskrivit samtliga församlingar på Gotland och så även Tingstäde. Man vädjar om stöd för Gamla Landtpostens behållande. (Gamla Landtposten spåras till tidigt 1800-tal.) Skolläraren och adjunkten i Tingstäde Johan Fehling förklarade sig villig att utan ersättning åtaga sig Gamla Landspostens expedition i socknen. Ett halvår senare väljs på ny sockenstämma kapten Claes Hedström vid Träskvälder att representera både Tingstäde och Stenkyrka vid ett sammanträde om Gamla Landtpostens övergående i Statens nya Post. Efter något år uttalar man vid sockenstämman sitt missnöje med den nya postordningen och man önskar den Gamla Landtposten tillbaka.
1875 har man satt som det moderna postväsendets startår i Tingstäde. En gissning är att Poststationen då var belägen vid Furubjers. Ett dokument från 1884 visar att konsul JP Stare på Furubjers i egenskap av poststationsföreståndare begär arvodeshöjning hos Kongl Generalpoststyrelsen i Stockholm men med negativt resultat. Detta till trots blir kanske posten kvar vid Furubjers till 1899. Då har järnvägen blivit klar till Tingstäde och Posten flyttas till det ståtliga järnvägshuse. Samma år blir Posten i Tingstäde Postsparbankskontor.
1906 startar på försök postbefordran med bil mellan Tingstäde och Fårösund. Det är en av de absolut första postlinjerna med bil inom landet och den försökslinje som blev mest seglivad.
I gotlandstidningarna skrivs om köp av en postautobuss från Tyskland 1906. Ett flertal tidningsnotiser berättar om att den nya postbussen "strandat" i närheten av Rute kyrka. Samtidigt nämns att den "lilla" postbilen uppehåller trafiken tills bussen lagats.
Den "lilla" postbilen - en Oldsmobile m/1904 - finns ännu kvar. Den är fint iordningställd av sommargotlänningar och gotlandsättlingen Christer Appelqvist och finns i Rolf Harlevis bilmuseum i Visby. 1906 ägdes Oldsmobilen av handlanden Emrik Hallgren som även hade skjutsstation i Tingstäde.
Postautobussen förklarades oduglig efter knappt ett år och sändes tillbaka till Tyskland. Den ersattes av en annan tysk buss som även hade svårigheter att klara sig förbi Rute kyrka utan vilopaus och reparation.
I en auktionsannons 15/1 1913 bjuder handlare Hallgren ut Oldsmobilen till försäljning - den "lilla" postbilen som räddat äran på postens försökslinje Tingstäde - Fårösund. I fortsättningen anmäler man till Hotellet i Fårösund när man vill åka med Postdiligensen.
Den 1 mars 1915 flyttar Posten från Järnvägsstationen sedan Järnvägsbolaget sagt upp överenskommelsen att ombesörja posten. Flyttlasset går till före detta handlaren Emrik Hallgrens affärshus som nu övertagits av JE Thomsson. Här blir Posten kvar till den 1 oktober 1927 då Järnvägsstationen och Poststationen på nytt förenas i Järnvägshuset.
Ytterområdena i Tingstäde var indelade i postlag. Man hade en särskild postväska som posten hämtades i och som överlämnades efter uträttat värv till den som stod i tur att sköta posthämtningen. Vissa postlag bytte varje dag medan andra gick en vecka i taget. Den som delade ut posten på julafton blev väl undfägnad. Vestris postlag hade sin egen speciella postbärare - Edvard Danielsson - som under ett antal år på 1920 - 30-talen troget hämtade och bar ut posten och som lön fick ett lass grenar varje år.
1960 upphörde järnvägen. Samtidigt började de första lantbrevbärningslinjerna från Tingstäde. 1963 beslutade Tingstäde storkommun att bygga nytt Posthus i Tingstäde. Detta togs i bruk av Posten 1964 och kom att tjäna sitt syfte i knappt 30 år.
Den 1 januari 1994 finns inte Posten i Tingstäde längre och en nästan 120-årig epok är slut. Visserligen heter det fortfarande 620 33 Tingstäde - men posten körs ut från Lärbro.
Det trivsamma lilla postkontoret i Tingstäde är borta och Tingstäde med omnejd känner stor saknad. Förnuftsmässigt förstås man att det även i fortsättningen blir god postservice - när man lärt sig nyttja lantbrevbärarnas tjäster - men känslomässigt sörjer man och saknar det i invanda. Inte minst kommer man att sakna postföreståndare Inga-Lill Jacobssons präktiga serviceanda. Bygden har fått en samlingsplats mindre. Bygden har dött lite grand.