Vid inställelse

idag i bryggmästaren Rud. Larssons konkurs utsågs till syssloman förutvarande godemannen stadsfiskal W. Remén. Orsaken till gäldenärens obestånd har befunnits vara den, att den öltappningsaffär, som här i staden af hustrun bedrifvits i mammens namn, för hvarje år gått med förlust.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4