Rättegångs- och Polisärenden.

Några rättegångar hafa under förlidet år förekommit och väckt mer än vanlig uppmärksamhet för deras dubiösa beskaffenhet.
Den rättegång, som väckt största uppseendet, har varit emellan kronolänsmanen A. M. Eneman kärande och torparen Lauwall med hustru, svarande, rörande ett ameriknarf å 45,000 kr., hvaraf Eneman velat tillförsäkra sig 15,000 kr. på grund af ett förut uppgjordt kontrakt, deri svarandena förbundit sig att till käranden erlägga 1/3:del af arfvet för hans blifvande besvär att utsöka detsamma; men svarandena hafva påstått, att de med list blifvit lockade att underskrifva kontraktet och att ersattningen vore alldeles för hög i betraktande af ringa besvär Eneman dervid haft, hvadan utbetningen vägrats. Nu har södra häradsrätten, (ordförande häradshöfdingen Lindroth) fällt det utslag i målet, att makarna Lauwall förpliktats vid utmätningstvång till Eneman betala 15,000 kr. och 8 öre samt utgifva i rättegångskostnader 50 kr. och dessutom ersätta alla vittnena i målet. Man antager för gofvet att målet fullföljes i högre instanser för ernäende af en mera sund uppfattning af sakens innersta natur.
Hustrn Lauwall har dessutom blifvit för ärekränkning mot länsman Eneman dömd att böta 10 kr. och att utgifva 9 kr. i rättegångskostnad.
F. artilleristen J. F. Rosenlund blef d. 29 december af k:s befallningshafvande dömd såsom försvarslös till 5 månaders tvångsarbete som skall fullgöras å härvarande länsfängelse.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.