Kallelser. Herrar stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen 12 innevarande Januari kl. 5 e. m., hvarvid förekomma följande ärenden, näml.
1) Val af ordförande och vice ordförande.
2) Justering och offentlig uppläsning af protokollet för fullmäktiges sammanträde den 8 sistl. December.
3) Val af 3 ledamöter och 2 suppleanter i årets bevillningsberedning för Visby stad;
4) Landtbrukaren C. G. Carlssons ansökan om infäste å stadsjordstomten ur 47 söder om staden jämte derinvid belägen utmark;
5) Arbetaren J. A. Åkermans ansökan om infäste å tomten nr 135 i Klinterotens 4:e qvarter;
6) Konungens Befallningshafvandes utslag af den 17 sistl. December i anledning af stadsfullmäktiges framställning om utsträckning i tiden för bränvinsutskänkning på sön- och helgdagar å stadshotellet och i D. B. V:s paviljong;
7) Magistratens skrifvelse med förening "Gotlands fornvänners" framställning om iståndsättande af gränden emellan nämda förenings egendom och f. d. Liljehornska huset;
8) Om yttrande rörande landtbrukaren D. A. Malmros besvär ifråga om hans mantalsskrifning;
9) Magistratens skrifvelser med blanketter till sammandrag öfver stadens räkenskaper;
10) Helsovårdsnämdens framställning om anslag för beredande af kontroll öfver till försäljning utbjudna animaliska födoämnen; och
11) Borgmästaren C. Eens framställning om eventuel rätt till upptagande af mergel och lera i den s. k. Klockarebetmomgen norr om staden.
Visby den 7 Januari 1886.
C. J. Bergman.Gotlands Tidning.
Måndagen den 11 Januari 1886.
N:r 2, 3. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.