Auktion vid lägenheten Emilsro i Veskinde.

Genom offentlig auktion, som måndagen den 18 dennes från kl. 10 f. m. kommer att af undertecknad förrättas vid ofvan uppgifna ställe, försäljas för vederbörandes räkning ett större parti der längs kusten ilandbergade skeppsinventarier, såsom segel och kettingar samt hvarjehanda jerneffekter m. m., äfvensom en mängd trävaror, bestående af läkter och sparrar, 3 tums 2½ tums och 2 tums plankor samt 1½ tums, 1 1/4 tums och 1 tums bräder, ett parti linblår, jämte en hop större och mindre tomkärl; skolande inropen betalas kontant vid anktionen. Vid samma tillfälle och med lika betalningsvilkor försäljas äfven omkring 150 kastar god, vinterhuggen furuved samt ett parti af den mycket omtyckta Stavanger-fetsillen, eller samma slags sill, som såldes å auktion i Cramérska magasinet här i staden den 11 sistlidne December.
Visby den 11 Januari 1886.
Edvard Ringbom, föreståndare för härvarande auktionskammare.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.