Väraboda bränneri,

å hvilket, efter den vid senaste urtima ting å Ljungby mot egaren, godsegaren C. Carlheim Gyllensköld förekomna starka bevisningen, lades beslag dagen efter tinget af allmänne åklagaren i målet, v. häradshöfd. Settervall, och poliskommissarien Eklund, värderades af dertill förordnade ingeniörerna Ström och N. Löttiger. Ångmaskinen var från platsen bortförd, men öfriga maskiner, apparater och inventarier uppskattades af syningsmännen till ett värde af 6,260 kr.
Detta bränneri, vid hvilket enligt landshöfdingeembetets i Kronobergs län uträkning en försnillning egt rum under den omstämda tiden 1880-1885 af ej mindre än 819.000 liter bränvin allt kunnat uträknas, mången anser uppgå till vida högre eller c:a 1 million liter, är beläget invid egendomen af samma namn och invid Ryssbysjön och c:a en half mil från Ryssby station. Hvad sjelfva bränneriet vidkommer är dermed, utom den der försiggångna ryktbara försnillningen, intet märkligt med öfriga dylika inrättningar, men väl förhållandet angående egarens enskilda spritbod, som här var belägen vägg om vägg med sprithållarerummet med dörr mellan dessa båda rum. Någon annan ut- eller ingång från detta sistnämda rum fans ej. Man måste ovilkorligen gå genom egarens spritbod för att komma dit. I gemenskap med sprithållarerummet stod, å en inbalkning mellan ångpannan och yttre väggen, kontrollapparaten.
Dörren mellan egarens spritbod och sprithållarerummet är en vanlig bräddörr med helt vanligt lås. Men framför dörren var fäst en järnbom, tilläst med statens lås, till hvilket tjenstgörande kontrollören enligt sitt åliggande skulle innehafva nyckel.
Genom de mycket graverande vitnesmålen, hvilka icke angifva att sidorör begagnats i och för försnillning, kan man sluta till huru den ofantliga försnillningen tillgått. Man har från egarens rum, hvilket naturligtvis egaren haft rätt att tillåsa när som hälst, kommit in i sprithållarerummet och der på det enklaste vis i verlden uttagit dessa massor af spritvaror, som sedan gått ut oskattade i marknaden.
Detta sista ting hade nog ej allt i dagen; ännu finnes mycket som hör till mysterierna, men man hoppas i rättvisans namn, att man under det nästa kommer att vinna full klarhet.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 27 April 1886.
N:r 28. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.