Fyrskeppet Kopparstenarne.

Omkring 2 ½ mil norr om Gotska Sandön äro de så farliga grunden "Kopparstenarne" belägna, hvilka, så långt tillbaka som sjöfarten, hvilka, så långt tillbaka som sjöfarten ägt bestånd i Östersjön, varit sjömännens fasa. År 1883 förlades utanför dessa grund ett fyrskepp, som bär grundens namn. Att vara fyrmästare å detta fartyg fordrar allt sin man och tager i anspråk alla hans sjömannainsigter och öfriga duglighet. Att ligga 8 till 9 månader förtöjd på ett ställe utan att någon omväxling ter sig för ögat annat än de förbipasserande fartygen, kan ej annat än en sjöman fördraga. Men inträffar mycket svår storm, i synnerhet vid Kopparstenarne, der de "uppgående grunden" kring farligheterna göra att brottsjöarna komma vältrande som husväggar, då erfordras det sjömannens kallblodighet och lugn i fara.
Den 5 sistl. December rusade derstädes en ovanligt hård S. V. storm med brottsjöar, som rullade vildt fram öfver grunden. Kl. 9 på morgonen träffades fyrskeppet af en fruktansvärd brottsjö, som slog öfver fyrhuset, fylde däcket jäms med relingarne, bortslet babords däcksklys-kapell, ehuru detta var fastsatt med svåra jernkramnor, hvarjämte fartyget tog en så väldig öfverhalning, att bord m. m: gingo öfver ända, samtidigt hvarmed det på däcket varande fyrbitradet, som jämte fyrmästaren hade vakten, var nära att blifva spolad öfver bord. Knapt hade fyrtyget rest sig från denna sjö, då en, om möjligt ännu svårare, brottsjö följde efter, som synbarligen skulle träffa fartyget äfvenledes om babord. För att undgå den fara, hvarmed bemälda personer hotades, skyndade de att taga sin tillflykt till väders, men till all lycka bröt sig denna sjö några famnar från fartyget, i annat fall hade detta, enligt fyrmästarens bestämda åsigt, varit förloradt.
Året 1886 torde, efter alla tecken att döma, kommer att bereda jordens folk större oro och öfverraskningar än 1885. Frön dertill ha blifvit nedlagda, hvlika säkerligen komma att framkalla oberäkneliga skördar.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.