Musik.

Holmstrupska kapellets aftonunderhållningar å Stadshotellets schweizeri utgöra det onda estetiska tillfälle, som stadens musik- och konstälskande publik har att tillgå för att under aftonstundens ledighet få njuta af ett själslyftande nöje. Och då man kan, förutom lättare och moderna musiksrycken, såsom ett rikhaltigt potpourri ur "Frihetsbröderna", m. m., få höra mera gedigna saker, såsom ouvertyrer till opererna "Iphigseri in Aulis", "Zampa", "Nyrabergerdoekan" m. fl., och utförda på ett i allo tillfredsställande artistiskt sätt, så bör man ej heller försumma att begagna sig af ett sådant ädelt tidsfördrif, helst som det endast för en kort tid erbjudes.
Att vederbörande ändtligen funnit sig nödsakad att återtaga det famösa förbudet, om stadshotellets stängande å sön- och helgdagar, ådagalägger också att man kommit till en riktigare åsigt om samhällets kraf på ädlare nöjen. än hvad goodtemplare påfund kunna åstadkomma.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.