Utstättning och premiering af får

har i dag på förmiddagen ägt rum å östra byrummet. Såsom prisdomare hafva fungerat direktören J. Hofman Bang, landtbrukaren A. Dassow och agronomen Kihlberg. De utstälda fåren utgjorde 54 stycken, fördelade på 29 nummer. Prisen utgjordes dels af medaljer (första Serien), som endast kunde tillfalla brukare af mer än 1 1/2 mantal, Samt af penningar, (andra serien) afsedda för brukare af mindre än 1 1/2 mantal.

I förda serien erhöll hr O. Myhrman: för bagge öfver 2 år 1:a pris (silfvermedalj); för bagge öfver 1 år 1, och 2:dra pris silfver- och bronsmedaljer); för tacka med lam 1:a pris (silfvermedalj) och för tacka öfver 1 år likaledes 1:a pris (silfvermedalj).

I andra serien erhöllo: för baggar öfver 2 år J. Endrell, Bäcks i Akebäck, 1:a pris (30 kr.); L. J. Eklund, Dune, Dalhem, 2:a pris (20 kr.) och J. Markusson, Gardarfve i Fardhem, 3:e pris (15 kronor);
för baggar öfver 1 år: J. Ekedahl, Godrings i Ekeby 1:a pris (30 kr.); O. Christersson, Ekeby, 2:a pris (20 kr.) och L. J. Eklund, Duns i Dalhem, 3:e pris (15 kr.);
för tackor öfver 1 år kyrkoherden J. Odin, Dalhem, 1:a pris (40 kr.), N. Jacobsson, Kyrkljufves i Vänge, 2:a pris (25 kr.) och J. N. Wiman, Barlingbo, 3:e pris (20 kr.);
för hamlar: E Johansson, Kodings i Hemse, 3:e pris (10 kr.);
för lam under 6 månader: N. Jacobsson, Kyrkljufves i Vänge, 1:a pris (5 kr.).
Prisdomarna ansågo sig böra påpeka, att bedömandet af de utstälda djuren varit förenadt med stora svårigheter på grund af deras olämpliga placering i höga vagnar, hvadan domaren med bästa vilja ej varit i stånd att gå tillväga med all den omsorg, som varit af nöden för ett rättvist bedömande.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.