Ångfartyget Visby

anlände hit utanför från Stockholm redan vid 12-tiden i natt, men kunde på grund af den hårda blåsten med stark sjö i gattet ej ingå i hamnen, utan satte befälhafvaren vid 9-tiden på morgonen kursen på Vestergarnsholm, dit ångaren, då detta skrifves på middagen inkommit samt landsatt post och passagerare. Posten inkom hit till staden vid 5-tiden på e. m.
— Ångaren Klintehamn, som i deg skulle ha anländt hit från Klintehamn och i afton göra sin tur till Stockholm har i stället på middagen på grund af stormen ej anlöpt här utan gått direkt till Stockholm. Posten härifrån i gväll går alltså med Dagmar.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.