Till en större reparation

å stora folkskolehuset samt till uppförande af lärarebostad har domkapitlet tillåtit Barlingbo och Ekeby församlingar att använda Melinska donationsfondens hopsparade medel 540 kronor, hvilka uppkommit genom kapitalisering af den tunna spanmål, som årligen utgått till bekostande af undervisningsmateriel, hvilken i stället lemnats af folkskolan. Församlingarna få i vederlag hålla Melinska skolan lokal.
Mot detta domkapitlets beslut reserverade sig rektor Jacobson samt lektorerna Fagerholm och Höjer, enär de ansäge domkapitlet ej vara rätta myndigheten att upptaga denna ansökning till pröfning.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20