19381105 - Oktober stämmorna i Hemse.

Oktober stämmorna i Hemse.
Avloppsnätet är färdigställt. — Postexpedition begäres.
— Torget skall ordnas.

På fredagskvällen höllos de ordinarie oktoberstämmorna i Hemse, varvid en rad ganska betydelsefulla frågor behandlades. Stämmorna leddes av handlanden John R. Wittberg.
Vid kommunalstämman, som först vidtog förrättades en del val. Till brandstodsvärderingsmän valdes Set Stenqvist och Emil Vikström med Alfr. Jakobsson och Emil Hoffman som suppleanter. Val av brandstodsskrivare efter avlidne lantbr. Herrn. Sundberg, uppsköts. Till mantalsskrivningsombud valdes Jakob G. Jakobsson Likmide, och Axel Sundbreg, Oxarve, och till överförmyndare intill utgången av år 1940 efter folkskollärare W. Kupper, som på egen begäran entledigats av häradsrätten, valdes bankkamrer Harald Romdahl.
Vid stämman förelåg avsägelse från ledamotskap i kommunalnämnden av fil. kand. Joh. Jeppsson och från befattningen som brandfogde av linjemästare Herrn. Lindbergh. Båda avsägelserna godkändes, men ersättningsvalen skulle anstå till decemberstämman.
Stämman beslöt vidare att uthyra övre våningen i posthuset till folkskollärare W. Kupper för det avdrag denne skall vidkännas för tjänstebostad, f. n. 560 kr., och skall i detta belopp även ingå uppvärmning.
Kommunalnämnden hade föreslagit, att stämman skulle ingå till generalpoststyrelsen men ansökan om, att poststationen i Hemse måtte förvandlas till postexpedition. Detta skulle medföra, att posten hålles öppen en timme längre på dagen än nu samt att brevbäringstur anordnas på middagen. Personer, som ha postfack, erhålla dock icke hembäring. Det meddelades, att omsättningen vid Hemse poststation är så stor, att postexpedition rätteligen bör finnas, och att postmästaren
Visby även gjort påpekande om saken.
Stämman beslöt att godkänna nämndens förslag om framställning i ärendet.
Stämman beslöt även att ingå till k. m:t med framställning att, sedan nu kommunalfullmäktige komme att träda i funktion, folkskolärendena måtte överflyttas från den kyrkliga till den borgerliga kommunen.
Stämman beslöt vidare, att samhällets finka skall flyttas från torgplatsen till sjukstallsområdet.
Vid fastställandet av inkomst- och utgiftsstaten meddelades, att antalet skattekronor uppgick till 5,928: 51, en ökning av e:a 400 kr. skattekronor. Då det uttaxerade beloppet uppgår till 19,330: 84, fastställdes en utdebitering för den borgerliga kommunen av kr. 3: 33. För skolan skall utdebiteras 1 kr., för kyrkan 70 öre och för pastoratet 47 öre. Utdebiteringen blir alltså sammanlagt kr. 5: 50 eller densamma som för innevarande år.
I samband med behandlingen av staten ansåg hr E. Blomgir, att man väl borde kunna påräkna några inkomster för sjukstallet. Det finns ju två garage, och vidare borde man väl kunna få någon avgift pr utförd operation. Hr Jakob G. Jakobsson framhöll emellertid, att Svenska Röda stjärnan vid beviljandet av 3,000 kr. som bidrag till utrustningen stält som villkor, att stallet skulle hyresfritt upplåtas för sitt ändamål. De 200 kr., som stallet årligen skulle kosta kommunen, är en struntsak, om Hemse får behålla veterinären.
Hr Blomers yrkande om utredning rörande inkomster å stallet avslogs av stämman.
Kommunalnämndens ordförande begärde stämmans uttalande, huruvida det nya kommunalhuset skulle brandförsäkras i Södra häradets brandstodsförening eller i tariffbolag, som möjligen erbj öde lägre premier. Ordföranden själv såväl som hr Lindberg hänvisade till den hjälp, som häradets brandstodsförening lämnat till samhällets brandförsvar och stämman beslöt, att den nya byggnaden skulle liksom kommunens övriga fastigheter försäkras där.
Hr Blomgir framförde förslag, att skottpengar för kråkor skulle ökas från 15 till 25 öre. Det upplystes, att det beviljade anslaget för ändamålet icke förbrukats. Ärendet bordlades till december stämman.
Därmed var kommunalstämman klar på något över en timme.
Därefter vidtogo municipalstämmans förhandlingar, varvid först uppdrogs åt municipalnämnden att vara luftskyddsnämnd.
Ordföranden i municipalnämnden, linjemästaren Herm. Lindbergh, erhöll begärt entledigande från sin befattning som ordförande i municipalnämnden från den 1 jan. 1939.
Sedan det i lag blivit stadgat, att den underställningsfria lånerätten får uppgå till belopp, högst motsvarande 1 kras utdebitering, beslöt stämman att med upphävande av sitt beslut den 5 juli, enligt vilket checkräkningen i Sv. handelsbanken skulle sänkas från 30,000 kr. till 20,000 kr., ingå till k. m:t med framställning om rätt att upptaga ett lån på 30,000 kr. Lånet skall avse inlösande av förutvarande lån och dels användas till förskotterande av anslutningsavgifter till avloppsnätet.
Därefter avlämnade byggnadsnämndens ordförande, fotograf Henning Svensson, en redogörelse för anläggandet av avloppsnätet i samhället. Rörande denna sak har referat tidigare lämnats i Gotlands Allehanda.
Efter denna redogörelse föreslog dels hr E. Blomgir och dels hälsovårdsnämndens ordförande, distriktsveterinär Nils Andersson, att stämman skulle till byggnadsnämnden och särskilt till dess ordförande, som mest skött nämndens åligganden, uttala sitt tack och sitt erkännande för det sätt, på vilket detta arbete utförts. Hr Andersson påpekade särskilt, att nämnden genom att sköta arbetet i egen regi i stället för att lämna ut detsamma till. entreprenör, besparat samhället utgifter på c:a 10,000 kr. Även ordföranden underströk detta tack till nämnden för detta arbete, det största som samhället hittills utfört, och stämman instämde i detsamma.
Stämman beslöt att utöver förut anslagna 1,300 kr. anvisa ytterligare 1,800 kr. till inlösen av mark för Ängsgatan. Ett preliminärt avtal om förvärv av mark i kvarteret Ejdern ledde ej till något resultat, då säljaren fru Therese Helling, icke ville fullfölja detsamma på överenskomna villkor.
Till gatuanläggningsarbeten anvisades 2,500 kr., nämligen till Ängsgatan 200 kr., till Torget 600 kr., till Bangårdsgatan 600 kr., till Apoteksgatan 500 kr. och till Smedjegatan 200 kr. samt till förefallande behov 400.
I samband med begärda anslaget till planering av torget meddelade, byggnidsnämndens ordförande, att nämnden från trädgårdsarkitekten frih. Sven Hermelin emottagit ett skissförslag till torgets ordnande. Förslaget innebar, att i från trädgårdsarkitekten frih. Sven Her' melin emottagit ett skissförslag till torgets ordnande. Förslaget innebar, att framför kommunalhuset skulle anläggas en spegeldamm, förslagsvis i samband med en dricksfontän samt blomsterrabatter. De angränsande fastigheter, som vända bakgårdar mot torget skulle avskärmas genom bokhäckar, och vidare skulle träd planteras på olika platser på torget. Stenläggning skulle delvis åstadkommas, varvid de gamla stenarna från gångbanorna i samhället skulle komma till heders, och även gräsmattor skulle ordnas. En del fyllningsjord hade redan påförts. Meningen var att den utarbetade skissen skulle kunna läggas till grund grund för det fortsatta arbetet, som skulle komma till utförande i olika etapper allt efter råd och lägenhet. Byggnadsnämndens ordförande ville höra stämmans mening i saken.
Veterinär Andersson ville i stort sett ansluta sig till det föreliggande förslaget, även om han ej ville binda sig för detaljerna. Han ville i detta sammanhang påpeka ett annat behov, som gjorde sig gällande i samhället, nämligen anläggande av en bekvämlighetsinrättning, varvid han dock ej ville uttala sig om, huruvida denna skulle ligga här eller på någon annan plats. (Viskning i salen: "Veterinärtomten).
Stämman uttalade i princip sitt gillande av den föreliggande planen.
I fortsättningen anslogs 500 kr. till brandkårens persedelutrustning och 50 kr. till anskaffande av en anslagstavla i samhället, där dock icke nöjen i andra kommuner skulle få affischeras.
Ytterbelysningen i samhället skall släckas kl. 11 e. m. i stället för hittills kl. 12, vilket skall innebära en besparing på 200 kronor.
Ett förslag om komplettering av ytter-belysningen hade föranlett municipal-nämnden att begära en allmän utredning rörande ytterbelysningen i samhället. I avvaktan därpå borde inga detaljändringar i densamma företagas. Förslaget bifölls och utrednnigen uppdrogs åt byggnadsnämnden.
Det konstaterades, att municipalsamhället i sin ägo har mark till ett taxeringsvärde av 41,000 kr. samt kassa- och banktillgodohavanden för 9,700 kronor.
Utdebiteringen för nästa år fastställdes till 2 kr. mot 1 kr. innevarande år, vilken höjning föranletts av avloppsnätets anläggande.
När föredragningslistan genomgått, begärdes ordet av hr Lindbergh, som vädjade till bygnadsnämnden och hälsovårdsnämnden, att bedriva sina arbeten i sådant tempo, att det finns aretstillfällen fram på vintern för samhällets egna arbetare. Detta föranledda veterinär Andersson att rätta den missuppfattningen, att hälsovårdsnämnden bedriver arbeten med servisanläggnniear till avloppsnätet — detta arbete utföres av fastighetsägarne själva. Konditor V. Jonsson instämde i hr Lindberghs önskemål, och ordföranden föreslog, att en vädjan från stämman, att använda arbetskraft, boende inom kommunen, kunde riktas även till fastighetsägarne.
Stämman beslöt i enlighet härmed.
Vidare undrade hr Jacob G. Jacobsson, om stämman icke kunde göra en framställning till landstinget att taga bättre vård om den s. k. veterinärtomten, som nu ligger som en skamfläck i samhället. Det framhölls, att byggnadsnämnden äger ålägga landstinget att inhägna tomten och hålla densamma i ett prydligt skick, och stämman lät därvid bero.

Några bilder från det slutförda stora avloppsarbetet.

Arbetslaget håller på med att gräva grop åt reningsverket.

Arbetslaget håller på med att gräva grop åt reningsverket.

En bild från sandfånget.

En bild från sandfånget.

Rörgraven går fram genom fälten.

Rörgraven går fram genom fälten.Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre